Oskładkowanie umów zleceń 2016 - zmiany, zmiany, zmiany.....

Z dniem 1 stycznia 2016 weszły w życie zmiany związane z oskładkowaniem umów zleceń. Uległy zmianie zasady rozstrzygania zbiegów tytułów do ubezpieczeń  społecznych oraz ustalania obowiązku podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z umowy zlecenia.  Osoby, które najbardziej odczują te zmiany to ubezpieczeni zatrudnieni w ramach kilku umów zleceń, nie posiadający innych tytułów do ubezpieczeń.

Obecnie, aby zwolnić umowę zlecenia z obowiązkowych składek ZUS konieczne będzie posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń pod warunkiem, że podstawa wymiaru składek z tego  tytułu będzie w danym miesiącu równa lub wyższa niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę, a w przypadku działalności gospodarczej – minimalna podstawa składek wymagana dla przedsiębiorców. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, umowa zlecenie będzie podlegała obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne. Jeśli podstawy z poszczególnych innych tytułów będą niższe niż wymagana minimalna, konieczne będzie ich sumowanie do momentu uzyskania łącznej podstawy równej bądź wyższej od  wymaganej minimalnej. Dopiero wtedy możliwe będzie zwolnienie kolejnej umowy zlecenia ze składek na ubezpieczenia społeczne.  Nie będzie już zatem możliwe zawarcie umowy z wynagrodzeniem np. 350 zł, od którego będą odprowadzane składki społeczne i jednocześnie drugiej, z wynagrodzeniem np. 10000 zł, od której zostanie opłacona tylko składka zdrowotna.

Osoba prowadząca działalność opłacająca składki na zasadach preferencyjnych  i jednocześnie zatrudniona na zlecenie, będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z obu tych tytułów, chyba że umowy zlecenia uzyska podstawę składek co najmniej równą minimalnemu wynagrodzeniu.

Dla rozstrzygnięcia obowiązku podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu umowy zlecenia konieczne będzie ustalanie łącznej podstawy składek odrębnie dla każdego miesiąca. Nie będzie w niej uwzględniana podstawa wynikająca z przychodu uzyskanego w danym miesiącu, ale już  po ustaniu tytułu do ubezpieczenia (tzn. w sytuacji, kiedy ubezpieczony w miesiącu wypłaty nie podlegał ubezpieczeniom ani jeden dzień). Ustalenie łącznej podstawy składek do rozstrzygnięcia zbiegu tytułów będzie dokonywane według kolejności ich powstawania.

Nie zmieniają się zasady oskładkowania umów zleceń czy o dzieło w przypadku zawarcia takiej umowy z własnym pracodawcą lub wykonywania w ramach takiej umowy pracy na rzecz własnego pracodawcy. Nadal przychód z takiej umowy zlecenia (o dzieło) będzie traktowany jak przychód ze stosunku prac i w związku z tym ubezpieczony będzie podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom w pełnym zakresie, bez względu na wartość podstawy wymiaru składek.

 

Autor: Agnieszka Wachowicz