Od kiedy należy liczyć bieg okresu wypowiedzenia?

W sytuacji złożenia oświadczenia woli jednej ze stron dotyczącej rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, kodeks pracy określa jedynie długość wypowiedzenia oraz wskazuje kiedy okres wypowiedzenia kończy swój bieg.

  • w przypadku trzydniowego okresu wypowiedzenia, sytuacja jest jasna, okres  ten kończy się z upływem trzeciego dnia roboczego począwszy od dnia następnego od złożenia wypowiedzenia.
  • w przypadku  wypowiedzenia tygodniowego, dwutygodniowego okres wypowiedzenia kończy się w sobotę,
  • a w przypadku okresu wypowiedzenia miesięcznego lub trzymiesięcznego okres wypowiedzenia upływa ostatniego dnia miesiąca.

 

Powstaje jednak pytanie:

Czy wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg od niedzieli, aby skończyć się w sobotę za tydzień lub dwa tygodnie, a w przypadku miesięcznego lub trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia od pierwszego dnia miesiąca, aby zakończyć swój bieg z końcem miesiąca lub za trzy miesiące? Czy też biegnie od momentu złożenia oświadczenia woli przez pracodawcę. Okazuje się , że nie ma  w kodeksie pracy konkretnych regulacji na ten temat.

Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. (II PK 302/10) oraz w wyroku z 12 lipca 2012 r. (II PK 300/11) stoi na stanowisku, że okresy wypowiedzenia nie mają sztywnego charakteru, lecz są okresami minimalnymi, a rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia następuje z chwilą dotarcia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę do adresata w taki sposób, że miał on możliwość zapoznania się z jego treścią.

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy jest zbieżne ze stanowiskiem Sądu Najwyższego .

Według Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, (wyjaśnienie Departamentu Prawa Pracy MPiPS z 14 sierpnia 2015 r.), okresem wypowiedzenia, w którym pracownikowi przysługuje np. zwolnienie na poszukiwanie pracy i w którym pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego bez jego zgody jest okres rozpoczynający swój bieg od skutecznego złożenia pracownikowi przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę i kończący się w ustawowo określonych terminach. Natomiast połowę okresu wypowiedzenia, do którego pracownik może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy i/lub pracy w w wypowiedzeniu zmieniającym złożonym  przez pracodawcę wyznacza moment przypadający w połowie okresu liczonego od złożenia przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym do upływu okresu wypowiedzenia, który przypada odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

Autor: Iwona Wołkiewicz