Porozumienie zmieniające sposobem na zmianę warunków zatrudnienia

Porozumienie zmieniające jest najbardziej polubownym sposobem na zmianę warunków zatrudnienia. Korzystamy z niego najczęściej wtedy, gdy dokonujemy zmiany warunków na korzyść pracownika, bądź wówczas gdy pracownik godzi się na proponowaną zmianę.

Zmiana warunków umowy o pracę nie wymaga wówczas wypowiedzenia dotychczasowych warunków w przypadku, gdyż strony zgodnie oświadczą, że zgadzają się na nowe warunki pracy lub/i  płacy.

Dokonanie zmiany warunków umowy o pracę następuje wówczas w formie porozumienia zmieniającego we wspólnie ustalonym przez strony czasie.

Koniecznym elementem porozumienia zmieniającego jest określenie zakresu nowych warunków pracy lub/i  płacy oraz zachowanie formy pisemnej.

Porozumienie może nastąpić w każdym czasie, właściwie  nawet z dnia na dzień. Może nastąpić również w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika. Nie ma tu żadnych ograniczeń czasowych. Podstawową rolę odgrywa tu wola stron stosunku pracy tj. pracownika i pracodawcy.

Zostosowanie porozumienia zmianiajacego jako sposobu na zmianę warunków zatrudnienia pracownika poprzedzone jest procesem, na który składaja się następujace elementy:

 

 

Co możemy zmienić za pomocą za pomocą porozumienia zmieniającego ?

Porozumienie zmieniające możemy zastosować w przypadku zmiany warunków umowy o pracę. Zaliczamy do nich w szczególności:

 

 

Nie możemy za pomocą porozumienia zmieniającego dokonać zmiany rodzaju umowy oraz czasu jej trwania, gdyż nie są to warunki umowy o pracę.

Porozumienie zmieniające do umowy przedłużające czas jej trwania (czyli porozumienie zmieniające umowę, które przesuwa termin jej zakończenia) jest uważane za kolejną umowę na czas określony, wliczaną do limitu 2 umów terminowych.

Jeśli jednak aneks zmienia nie czas trwania umowy, lecz jakiekolwiek inne jej warunki (np. miejsce pracy, wynagrodzenie) nie jest traktowany jako kolejna umowa. Potwierdza to wyrok SN z 19 lutego 2010 r. II PK 226/09, LEX nr 584745.

Przykład

Pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 11.01.2015 r. na stanowisku magazyniera, z wynagrodzeniem zasadniczym 2300,00 zł.

Pracownik doskonale poradził sobie z powierzonymi obowiązkami. W związku z powyższym pracodawca podjął decyzję o awansowaniu go na stanowisko Kierownika zmiany od dnia 01.10.2015 r. oraz przyznaniu dodatku funkcyjnego w kwocie 1000,00 zł.

W opisanym przypadku pracodawca może zaproponować pracownikowi zmianę warunków zatrudnienia poprzez porozumienie zmieniające.