Ustalenie daty rozwiązania umowy o pracę w przypadku „dyscyplinarki”

Pracodawca ma prawo rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia w trzech przypadkach:

  1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  2. popełnienia przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeśli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, oraz gdy jest związane z wykonywaną przez pracownika pracą,
  3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Pracodawca podejmując decyzję o zastosowaniu takiego rozwiązania umowy o pracę musi pamiętać o tym, że czynności prawnej nie może dokonać po upływie miesiąca od uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej to rozwiązanie.

Często powstają wątpliwości, jaką datę rozwiązania umowy o pracę wpisać w świadectwie pracy.

Sytuacja jest jasna w przypadku wręczenia dyscyplinarki pracownikowi bezpośrednio, w zakładzie pracy, pamiętając oczywiście o tym, aby dokument wręczany był w obecności świadka. Wówczas datą rozwiązania umowy o pracę,  jest data wręczenia pracownikowi pisma. Pracownik po zapoznaniu się z dokumentem potwierdza własnoręcznym podpisem odebranie pisma. W przypadku odmowy złożenia przez pracownika podpisu, reprezentanci pracodawcy spisują protokół o zaistniałej sytuacji a rozwiązanie umowy o pracę jest również skuteczne.

Trudniej jest jednak ustalić datę rozwiązania umowy o pracę w przypadku, gdy pracownik nie jest obecny w pracy. Wówczas właściwym sposobem na dostarczenie pracownikowi rozwiązania umowy o pracę jest wysłanie pracownikowi na wskazany wcześniej przez niego adres do korespondencji. Pracodawca wysyłając oświadczenie woli o zwolnieniu dyscyplinarnym listem poleconym, nie musi wskazywać w nim terminu ustania zatrudnienia. Jeżeli pracownik odbierze list, wtedy dniem złożenia oświadczenia przez pracodawcę jest dzień odebrania tego listu, a dniem rozwiązania umowy o pracę jest dzień widniejący na dokumencie potwierdzenia zwrotnego.  Przyjmuje się, że oświadczenie zostało doręczone również wtedy, gdy list odebrał dorosły domownik.

Natomiast, jeżeli pracownik nie odebrał dwukrotnie awizowanego listu, przyjmuje się, że oświadczenie woli pracodawcy jest złożone pracownikowi z chwilą, gdy doszło do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, chociaż tego nie uczynił. Dokładna data rozwiązania umowy zostanie ustalona po uzyskaniu przez pracodawcę informacji o dniu upływu powtórnego awizowania.  W procedurze cywilnej regułą jest, że listy powinny być dwukrotnie awizowane i pozostawione na poczcie na siedem dni, licząc – odpowiednio – od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia oraz od dnia po sporządzeniu zawiadomienia powtórnego.

 

Autor: Iwona Wołkiewicz