Jak poprawnie ustalić wysokość wynagrodzenia za czas urlopu ?

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Kadry i płace
Opublikowano: niedziela, 17 lipiec 2016 18:03
Odsłony: 2570

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał gdyby w tym samym czasie pracował (art. 172 KP). Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W podstawie urlopowej uwzględnia się zarówno stałe jak i zmienne składniki wynagrodzenia, ale również inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Stałymi składnikami wynagrodzenia będą m.in. stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatki funkcyjne, dodatki stażowe.

Wśród zmiennych składników przysługujących za okresy nie dłuższe niż miesiąc znajdziemy m.in.:

Jednak nie wszystkie zmienne składniki wynagrodzenia będą wchodziły w podstawę wymiaru. Wspomniane wyżej rozporządzenie wyłącza z tej podstawy:

Dodatkowo podstawy urlopowej nie powinny stanowić również:

Ustalając wynagrodzenie urlopowe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości tych składników, mogą być one uwzględnione w postawie urlopowej  w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wynagrodzenie urlopowe pracownik powinien otrzymać wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc, w którym korzysta z urlopu wypoczynkowego. Nie istnieją przepisy nakazujące pracodawcy wypłatę wynagrodzenia urlopowego przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu.  Jeśli zatem pracownik korzysta z urlopu na przełomie dwóch miesięcy – pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie urlopowe za każdy z tych miesięcy osobno razem z wynagrodzeniem należnym pracownikowi za każdy z tych miesięcy.

Jeśli urlop pracownika przypadnie na przełomie dwóch miesięcy nie obliczamy podstawy urlopowej osobno dla każdego z nich lecz powinniśmy ustalić jedną podstawę z miesięcy przypadających przed rozpoczęciem urlopu.

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach specjalistów ds. wynagrodzeń dla średnio zaawansowanych)".

Autor: Katarzyna Paczkowska (wykładowca na kursach kadrowo-płacowych organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ)