Czy warto zatrudnić studenta?

Zatrudniając studenta do 26 roku życia na podstawie umowy zlecenia zleceniodawca ponosi niższe koszty zatrudnienia niż w przypadku podpisania umowy zlecenia z każdą inną osobą. Zgodnie bowiem z art. 6 ust 4 ustawy o sus i art. 66 ust.1 pkt.1 lit.e ustawy zdrowotnej nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli osoby te są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami – do ukończenia 26 lat.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym definiuje studenta jako osobę kształcącą się na studiach wyższych tj. pierwszego lub drugiego stopnia  albo na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.

Studia pierwszego stopnia, zgodnie z powyższą ustawą, są formą kształcenia na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia czyli uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Studia drugiego stopnia są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia czyli uzyskaniem tytułu zawodowego magistra czy magistra inżyniera potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Za jednolite studia magisterskie uznawana jest forma kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończącą się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.

Studentem nie jest natomiast osoba kształcąca się na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), czy na studiach podyplomowych.

Status studenta przysługuje osobie kształcącej się w szkole wyższej od daty immatrykulacji (aktu przyjęcia w poczet studentów uczelni i złożenia ślubowania) do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Oznacza to, że zleceniobiorca będący studentem od następnego dnia po obronie pracy dyplomowej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia.

Jeśli natomiast student ukończy studia pierwszego stopnia i podejmie studia drugiego stopnia, ale immatrykulacja na studia II stopnia nastąpi po 1 października – obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia pomiędzy 1 października a dniem faktycznej immatrykulacji ustala się na zasadach ogólnych.

Warto również dodać, że przy ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych zleceniobiorców będących studentami nie ma znaczenia obywatelstwo ani kraj odbywania studiów.

Inaczej rzecz się ma jeśli chodzi o studenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Pracownicy podlegają obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym, bez względu na wymiar czasu pracy w ramach stosunku pracy, posiadanie innego tytułu do ubezpieczeń, uprawnienie do emerytury lub renty czy też fakt bycia studentem lub uczniem itd.

Więcej na ten temat dowiesz się na naszym kursie zawodowym "Kadry-Płace-ZUS z Płatnikiem (kurs podstawowy)"

Autor: Katarzyna Paczkowska (wykładowca na kursach kadrowo-płacowych organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ)