Jak obliczyć dofinansowanie do wypoczynku pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

 

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zaspokajanie socjalnych potrzeb życiowych pracowników (art. 16 i 94 pkt 8 KP). Pracodawca powinien realizować ten obowiązek stosownie do możliwości i warunków oraz w miarę posiadanych środków.

Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) – zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – jest zobowiązany do stworzenia specjalnego funduszu, ze środków którego będzie zaspokajał socjalne, bytowe oraz kulturalne potrzeby pracowników.

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą zostać przeznaczone np. na dofinansowanie pracownikowi wypoczynku zorganizowanego przez niego w formie wczasów pod gruszą. Możliwość oraz wysokość dofinansowania jest uzależniona od odpowiednich zapisów w regulaminie funduszu oraz od sytuacji materialnej danego pracownika.

Otrzymane dofinansowanie z ZFŚS wiąże się z powstaniem po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy. Przychód z tego tytułu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF. Oznacza to, że wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Jeżeli suma wartości świadczeń otrzymanych przez pracownika przekroczy 380 zł, pracodawca zobowiązany będzie opodatkować kwotę będącą nadwyżką ponad 380 zł.

Świadczenia z ZFŚS, bez względu na ich wysokość są zwolnione z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Jak w związku z powyższym będzie wyglądało rozliczenie wynagrodzenia miejscowego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 2000 zł, który w bieżącym miesiącu otrzymał oprócz wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o pracę, również dofinansowanie do wczasów pod gruszą w wysokości 800 zł. Pracownik nie otrzymał w bieżącym roku żadnego innego świadczenia z ZFŚS.

Wypłata wynagrodzenia podstawowego i dofinansowania na jednej liście płac:

Wynagrodzenie za pracę: 2000 zł
Dofinansowanie do wypoczynku zwolnione od opodatkowania: 380 zł
Dofinansowanie do wypoczynku podlegające opodatkowaniu: 800 – 380 = 420 zł
Podstawa ubezpieczeń społecznych: 2000 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne: 2000 * 9,76% = 195,20 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe: 2000 * 1,5% = 30 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe: 2000 * 2,45% = 49 zł
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 2000 – (195,20+30+49) = 1725,80 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1725,80 * 9% = 155,32 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 1725,80 * 7,75% = 133,75 zł
Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu): 2000 + 420 - (195,20+30+49) - 111,25 = 2035 zł
Zaliczka na podatek do pobrania po zaokrągleniu: 2035*18%-133,75 = 233 zł

Kwota netto: 2000+800-(195,20+30+49)-155,32-233 = 2137,48 zł

Wypłata wynagrodzenia podstawowego i dofinansowania na dwóch odrębnych listach płac:

Jeśli jednak wypłaty dofinansowania pracodawca dokona w innym terminie niż wypłatę wynagrodzenia wówczas rozliczenie będzie wyglądało następująco:
Wypłata dofinansowania do wypoczynku (np. na początku miesiąca): 800 zł
Kwota dofinansowania zwolniona z podatku: 380 zł
Kwota dofinansowania podlegająca opodatkowaniu: 800 – 380 = 420 zł
Ubezpieczenia społeczne: 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 0 zł
Koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu): 420 -111,25 = 309 zł
Zaliczka na podatek do pobrania po zaokrągleniu: 309 * 18% = 56 zł

Kwota dofinansowania do wypłaty: 800-56=744 zł

Wypłata wynagrodzenia (np. na koniec miesiąca) bez zastosowania kosztów uzyskania przychodu
Wynagrodzenie za pracę: 2000 zł
Podstawa ubezpieczeń społecznych: 2000 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne: 2000 * 9,76% = 195,20 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe: 2000 * 1,5% = 30 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe: 2000 * 2,45% = 49 zł
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 2000 – (195,20+30+49) = 1725,80 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1725,80 * 9% = 155,32 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku: 1725,80 * 7,75% = 133,75 zł
Koszty uzyskania przychodu: 0
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek (po zaokrągleniu): 2000 - (195,20+30+49) = 1726 zł
Zaliczka na podatek do pobrania po zaokrągleniu: 1726*18%-133,75 = 177 zł

Kwota netto: 2000 - (195,20+30+49)-155,32-177 = 1393,48 zł

 

Więcej na ten temat dowiesz się na "Warsztatach specjalistów ds. wynagrodzeń dla średniozaawansowanych".

Autor: Katarzyna Paczkowska (wykładowca na kursach kadrowo-płacowych organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ)