Umowa zryczałtowana

 

Zawierając umowę zlecenia lub umowę o dzieło (na kwotę nieprzekraczającą 200 zł.),  zgodnie z art 30 ust.1 pkt 5a ustawy o PDOF, jesteśmy zobowiązani stosować ryczałtowe rozliczenie podatku.  Oznacza to, że od przychodu pobieramy zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18%, bez pomniejszania go  o koszty uzyskania przychodu oraz ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne. Taki sposób opodatkowania jest obligatoryjny –  nie decyduje o nim ani płatnik, ani podatnik.

W przypadku umowy o dzieło będzie to wyglądało następująco:

Kwota brutto umowy o dzieło: 150 zł

Podstawa opodatkowania: 150 zł

Podatek zryczałtowany: 150 zł * 18% = 27 zł

Kwota netto: 150 zł – 27 zł = 123 zł.

 

Ryczałt dotyczy wyłącznie rozliczenia podatkowego. To, czy dana umowa będzie podlegała składkom na ubezpieczenia społeczne, czy ubezpieczenie zdrowotne, nie jest w żaden sposób połączone z ryczałtowym rozliczeniem podatkowym. Warto jednak przypomnieć, że zawierając umowę zlecenia z osobą podlegającą ubezpieczeniom, naliczamy stosowne składki, ale od zryczałtowanego podatku nie odliczamy składki na ubezpieczenie zdrowotne.

I tak, rozliczenie zryczałtowanej umowy zlecenia, zawartej z osobą zatrudnioną w innym zakładzie pracy (na podstawie umowy o pracę), osiągającej  – zgodnie ze złożonym oświadczeniem – miesięczny przychód, będący podstawą ubezpieczeń społecznych, w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie (w 2016 r. jest to 1850 zł) będzie wyglądało następująco:

Kwota brutto umowy: 150 zł

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 150 zł

Ubezpieczenie zdrowotne: 150 zł * 9% = 13,50 zł

Podstawa opodatkowania: 150 zł

Podatek zryczałtowany: 150 zł * 18% = 27 zł

Kwota netto: 150 – 13,50 – 27 = 109,50 zł

 

Kiedy nie będziemy mieć do czynienia z umową zryczałtowaną?

  • Gdy umowę cywilnoprawną zawiera pracodawca ze swoim pracownikiem, nawet jeśli kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 zł, konieczne jest pobranie zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej na zasadach ogólnych określonych w art. 41 ustawy o PDOF.
  • Jeśli w umowie cywilnoprawnej, zamiast stawki określonej kwotowo, została podana stawka za wykonaną jednostkę (godzinową lub akordową) i w rozliczeniu umowy wychodzi kwota nieprzekraczająca 200 zł. W takim przypadku również mamy do czynienia z opodatkowaniem na warunkach ogólnych. Jeśli więc – zgodnie z naszą przykładową umową – godzinę pracy zleceniobiorcy wyceniono na 12 zł, a zleceniobiorca w danym miesiącu przepracował 3 godziny, otrzyma on wynagrodzenie w wysokości brutto 3 godz.*12 zł = 36 zł. Od powyższego przychodu zostanie naliczona zaliczka na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.
  • Rozliczenia ryczałtowego nie można również zastosować, jeśli na podstawie jednej umowy kilkakrotnie wypłacamy wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej 200 zł. Dla przykładu – jeśli przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia na okres czterech miesięcy i – zgodnie z treścią umowy – wynagrodzenie będzie wypłacane zleceniobiorcy w równych częściach po 180 zł miesięcznie, wypłaty te będą pod względem podatkowym rozliczane na zasadach ogólnych.

 

Warto również przypomnieć, że podatek zryczałtowany przedsiębiorca odprowadza do urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia. Za umowy zryczałtowane nie wystawiamy PIT-11, zaliczki powyższe nie są również uwzględniane w PIT 4R. Za umowy zryczałtowane jesteśmy natomiast zobowiązani do przesłania do urzędu skarbowego rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR do końca stycznia kolejnego roku.

 

Śledź wpisy na naszym blogu, juz wkrótce kolejne ciekawe treści. Polecamy również: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Katarzyna Paczkowska - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.