Jak zmiany w kodeksie cywilnym wpływają na stosunki pracownicze

 

Od dnia 8 września 2016 zaczęła obowiązywać uchwalona w dniu 10 lipca 2015 r.  nowelizacja Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest m.in. ustanowienie nowej formy szczególnej dokonywania czynności prawnych – formy dokumentowej.

Nowelizacja wprowadza do Kodeksu cywilnego definicję dokumentu, zgodnie z którą dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Nie musi być to tylko dokument opatrzony własnoręcznym podpisem, ale za dowody uznawane będą również informacje zapisane na innym nośniku niż papier. Obrazy, dźwięki, wiadomości e-mail, sms i pliki komputerowe będą  traktowane w sądzie jako dokumenty dowodowe, o ile sposób utrwalenia informacji będzie umożliwiał jej zachowanie i odtworzenie.

Wcześniej, wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2016 (sygn..akt II CSK 478/15)  Sąd Najwyższy uznał, że nagranie może być wykorzystane w sądzie jako dowód, nawet jeśli nie zostało uzyskane legalnie,  jeśli zapewnia ono innej osobie prawo do sprawiedliwego procesu oraz nie narusza zasad współżycia społecznego.

Jak przytoczone orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz zmiany w kodeksie cywilnym mogą wpłynąć na stosunki pracownicze?

Nowe regulacje mogą spowodować znaczne trudności w rozmowach negocjacyjnych między pracownikiem i pracodawcą. Obie strony będą się obawiać, że nieostrożne prowadzenie rozmowy może skończyć się pozwem sądowym z jednej lub z drugiej strony stosunku pracy.

Już na poziomie procesu rekrutacji kandydaci o pracę, korzystając z nośników dźwięku, mogą zebrać dowody świadczące o dyskryminowaniu ich w konkursie na wolne stanowisko, a na ich podstawie dochodzić swoich praw przed sądem.

Również w rozmowach dotyczących  zatrudnienia, awansu, ocen pracowniczych a zwłaszcza w sprawach związanych z dyskryminacją, mobbingiem oraz rozwiązaniem umowy o pracę, obie strony stosunku pracy obawiać się mogą ograniczenia swobody rozmów. Zarówno zapobiegliwi pracownicy i pracodawcy mogą nagrywać rozmowy, aby wykorzystać je jako dowód w ewentualnej sprawie sądowej dotyczącej sporu pracowniczego.

 

Śledź wpisy na naszym blogu, juz wkrótce kolejne ciekawe treści. Polecamy rónież: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.