Świadectwo pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292) od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy wzór Świadectwa Pracy.

Od 01.01.2017 pracodawca jest zobowiązany

1)     W treści świadectwa pracy wykazać nie tylko pierwsze imię pracownika, ale również drugie imię lub więcej imion, jeśli pracownik takie posiada.

2)     pracodawca jest zobowiązany do wskazania trybu i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy.

a)   Art. 23(1) § 4 lub § 5 – związane z przejściem zakładu pracy

b)   Art. 30 § 1 - rozwiązanie na mocy porozumienia stron; przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia; z upływem czasu, na który była zawarta,

Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie Art. 30 § 1 Kodeksu Pracy:

- za wypowiedzenie lub bez wypowiedzenia – pracodawca wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,

- bez wypowiedzenia – pracodawca wskazuje Art. 52  albo Art. 53 albo Art. 55 Kodeksu pracy,

- na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika – pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

c)     Art. 48 § 2 - pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy,

d)    Art. 68 - jeżeli pracownik powołany na stanowisko w wyniku konkursu pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i obowiązuje go trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on rozwiązać ten stosunek za jednomiesięcznym wypowiedzeniem,

e)     Art. 201 § 2 – w przypadku, gdy lekarz orzeknie, że dana praca zagraża młodocianemu, a pracodawca nie zmieni rodzaju wykonywanej przez niego pracy, umowa o pracę rozwiązuje się niezwłocznie a pracodawca jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, lub w przepisach odrębnych.

3)     Pracodawca jest zobowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację na temat wykorzystanego przez pracownika - ojca urlopu ojcowskiego.

4)     Należy również uzupełnić  informację na temat ewentualnie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego.

5)     W treści świadectwa pracy jest informacja o okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186 8 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy

6)     W przypadku korzystania z uprawnienia wolnego dot opieki nad dzieckiem pracodawca wpisuje ilość dni lub ilość godzin wolnego wykorzystanego przez rodzica.

 

Polecamy również: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach kadrowo-płacowych organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.