Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę - komu, kiedy i na jakich zasadach

Bardzo rzadko zdarza się tak, że pracownika przez cały okres zatrudnienia w firmie obowiązują pierwotne warunki ustalone w umowie o pracę. Pracownicy przecież awansują, otrzymują podwyżki, zmieniają miejsce pracy, a także  nabywają prawo do nowych składników wynagrodzenia. W związku z czym, bardzo powszechnym zjawiskiem jest więc dokonywanie zmian w treści łączącej Strony umowy o pracę.

W jaki sposób więc dokonac zmiany ? Mamy na to trzy sposoby:

  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie zmieniające
  • Czasowe powierzenie innej pracy


Dzisiaj omówię pierwszy ze sposobów, czyli tzw. "Porozumienie zmieniające"

Porozumienie zmieniające jest najbardziej polubownym sposobem na zmianę warunków zatrudnienia. Korzystamy z niego najczęściej wtedy, gdy dokonujemy zmiany warunków na korzyść pracownika, bądź wówczas gdy pracownik godzi się na proponowaną zmianę.

Zmiana warunków umowy o pracę nie wymaga wówczas wypowiedzenia dotychczasowych warunków w przypadku, gdyż strony zgodnie oświadczą, że zgadzają się na nowe warunki pracy lub/i  płacy.

Dokonanie zmiany warunków umowy o pracę następuje wówczas w formie porozumienia zmieniającego we wspólnie ustalonym przez strony czasie.

Koniecznym elementem porozumienia zmieniającego jest określenie zakresu nowych warunków pracy lub/i  płacy oraz zachowanie formy pisemnej.

Porozumienie może nastąpić w każdym czasie, właściwie  nawet z dnia na dzień. Może nastąpić również w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika. Nie ma tu żadnych ograniczeń czasowych. Podstawową rolę odgrywa tu wola stron stosunku pracy tj. pracownika i pracodawcy.

Przykład 1:

Pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od dnia 11.01.2017 r. na stanowisku magazyniera, z wynagrodzeniem zasadniczym 2300,00 zł.

Pracownik doskonale poradził sobie z powierzonymi obowiązkami. W związku z powyższym pracodawca podjął decyzję o awansowaniu go na stanowisko Kierownika zmiany od dnia 01.06.2018 r. oraz przyznaniu dodatku funkcyjnego w kwocie 1000,00 zł.

W opisanym przypadku pracodawca może zaproponować pracownikowi zmianę warunków zatrudnienia poprzez porozumienie zmieniające.

Porozumienie powinno zostać  zawarte w formie pisemnej najpóźniej w dniu 01.06.2018 r..

Przykład 2:

Pani Alicja Szydlak pracuje jako pielęgniarka w ZOZ Samo Zdrowie od 12.12.2007 r., z dniem 01.07.2018 r. zwalnia się stanowisko pielęgniarki oddziałowej w oddz. Chirurgicznym. Wszyscy jednogłośnie uznali, że z uwagi na doświadczenie zawodowe pani Szydlak doskonale zastąpi dotychczasową szefową.

Zmianie ulegnie również wynagrodzenie p. Alicji. Nowe warunki to: wynagrodzenie zasadnicze 4000 zł. , premia 20 %, dodatek funkcyjny w wysokości 50% wynagrodzenia.

W opisanym przypadku pracodawca może zaproponować p. Szydlak zmianę warunków zatrudnienia poprzez porozumienie zmieniające.

Porozumienie powinno zostać  zawarte w formie pisemnej.

 

Polecamy: Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)