Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim obejmującym wszystkie dni miesiąca, z wyjątkiem dni wolnych od pracy


W celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe (określone w art. 92 Kodeksu pracy) lub zasiłek (przewidziany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa), miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy powstałej wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Stosowanie powyższego zapisu § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r nie stwarza żadnych problemów w sytuacji kilkudniowej absencji chorobowej pracownika.  Problem pojawia się jednak w sytuacji, gdy pracownik z powodu choroby jest nieobecny w pracy przez wszystkie dni robocze danego miesiąca, ale wystawione zwolnienia lekarskie nie obejmują przysługujących pracownikowi dni wolnych od pracy. Ponieważ przepisy nie wskazują jednoznacznie w jaki sposób ustalić wynagrodzenie pracownika w takim przypadku, 12 sierpnia 2015 roku resort pracy w Biuletynie Informacyjnym dla Służb Ekonomiczno-Finansowych (nr 30(893)) zajął stanowisko zgodnie z którym: „(…) zwrot „przepracowana część miesiąca” należy utożsamiać z sytuacją, w której pracownik przepracował część obowiązującego go wymiaru czasu pracy w danym miesiącu, z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego. (…) przepis § 11 ust.1 rozporządzenia (oraz stosowany odpowiednio przepis § 11 ust.2 tego rozporządzenia nie dotyczy zatem sytuacji, gdy  pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby, która objęła jego rozkładowe dni pracy i nie pracował w danym miesiącu. (…)”

Opinię tę Departament podtrzymał w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8901) z dnia 25 stycznia 2017 r. pisząc: „W przypadku gdy pracownik nie przepracował w danym miesiącu ani jednego dnia w związku z nieobecnością w pracy z powodu choroby, to nie ma potrzeby ustalania wysokości jego wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca. W takiej bowiem sytuacji nie ma części miesiąca (nawet jednego dnia), w którym pracownik wykonywał pracę i za którą przysługiwałoby mu wynagrodzenie za pracę. W mojej opinii powołany przepis nie będzie miał zastosowania zarówno w przypadku, gdy absencja chorobowa pracownika obejmowała cały miesiąc (zwolnienie lekarskie na wszystkie dni miesiąca), jak i wtedy gdy obejmowała ona tylko wszystkie dni miesiąca będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Należy bowiem zauważyć, że naczelna zasada obowiązująca przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia za pracę wyrażona została w art. 80 Kodeksu pracy stanowiąc, że wynagrodzenie przysługuje tylko za pracę wykonaną a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy tak stanowią.”

Stanowisko powyższe zostało 24 marca 2017 r. podtrzymane przez sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Stanisław Szwed) w kolejnej odpowiedzi na interpelację i uzupełnione m.in. zapisem: „Należy dodatkowo zauważyć, że regulacja § 11 rozporządzenia ma zastosowanie w odniesieniu do wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej. Nie powinno budzić wątpliwości, że w sytuacji gdy pracownik jest wynagradzany np. stawką godzinową lub dzienną to w przypadku gdy w danym miesiącu nie przepracuje ani jednego dnia nie będzie mu przysługiwało wynagrodzenie za pracę.”

Zgodnie z powyższym jeśli pracownik jest nieobecny w pracy z powodu choroby, przy czym zwolnienie lekarskie obejmuje wyłącznie dni robocze, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany. Nieobecny pracownik otrzyma w danym miesiącu wyłącznie stosowne świadczenie chorobowe.

 

Autorka: Katarzyna Paczkowska