Mama wraca do pracy, czyli przywileje pracownicze z tytułu sprawowania funkcji rodzicielskiej

Pracownicy, którzy łączą pracę z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej mają zagwarantowany szereg uprawnień. Większość z nich przysługuje obojgu rodzicom, jednak w tym samym czasie z uprawnienia tego może korzystać tylko jedno z nich. Do najważniejszych uprawnień należą:

Przerwa na karmienie piersią

Przysługuje pracownicy karmiącej piersią w ilości dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca naturalnie więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut jedna. Przerwy te na wniosek pracownicy mogą być udzielone łącznie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie pracownica ma prawo do jednej przerwy półgodzinnej, natomiast w sytuacji gdy czas pracy jest krótszy niż 4 godziny przerwa nie przysługuje. Zainteresowana pracownica powinna w tym celu przedłożyć pracodawcy odpowiedni wniosek, a gdy tego zażąda również zaświadczenie od lekarza pediatry. Przepisy nie określają czasu przez jaki pracownica może korzystać z tego uprawnienia, jednak w razie wątpliwości pracodawca ma prawo zażądać od pracownicy stosownego zaświadczenia.

Prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy

Uprawnienie to przysługuje pracownicy lub pracownikowi w ilości dwóch dni w skali roku bez względu na liczbę dzieci do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Uprawnienie to przysługuje niezależnie od stażu pracy i wymiaru czasu pracy. Stosownie do potrzeb pracownika może być wykorzystane łącznie lub oddzielnie. Z uwagi na powyższe, w sytuacji, gdy każde z rodziców/opiekunów pozostaje w zatrudnieniu nie ma przeszkód aby każde z nich wykorzystało po jednym dniu zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

Uprawnienia pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4:

  • zakaz zatrudniania powyżej 8 godzin na dobę: pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie można, bez jego zgody, zatrudniać w przedłużonym dobowym czasie pracy (dotyczy to równoważnego czasu pracy przewidującego przedłużenie czasu pracy do 12 lub 24 godzin, prace polegające na dozorze urządzeń, praca w ruchu ciągłym, system skróconego tygodnia pracy w którym praca świadczona jest mniej niż 5 dni w tygodniu w wymiarze do 12 godzin oraz w systemie pracy weekendowej).
  • zakaz delegowania poza stałe miejsce pracy: pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie można, bez jego zgody, delegować poza stałe miejsce pracy.
  • zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych: pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie można, bez jego zgody, zatrudniać w godzinach nadliczbowych i porze nocnej. Praca jest wykonywana w godzinach nadliczbowych gdy jest wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy (dobową i przeciętna tygodniową). Natomiast pora nocna obejmuje ustalone w regulaminie pracy 8 godzin  pomiędzy  godzinami 21.00 a 7.00.
  • zakaz zatrudniania w przerywanym systemie czasu pracy: pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie można, bez jego zgody, zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Cechą charakterystyczną tego systemu jest świadczenie pracy w cyklach, pomiędzy którymi przewidziana jest przerwa trwająca nie dłużej niż 5 godzin w ciągu doby.

 

Polecamy również: Certyfikowany kurs kierowników działów kadr i płac (poziom zaawansowany)