Jak rozliczyć opiekę medyczną finansowaną przez pracodawcę


Wartość opieki medycznej wykupionej pracownikowi przez pracodawcę jako wartość nieodpłatnego świadczenia uzyskanego przez pracownika w związku z pozostawaniem w stosunku pracy jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, nawet jeśli pracodawca za wykupioną pracownikom opiekę medyczną uiszcza opłatę zryczałtowaną (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 30 stycznia 2007 r., sygn. PD-2/415-299/06; postanowienie naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego z 14 września 2007 r., sygn. 1471 /DPF/415/71/2007/PP)

Jak w takiej sytuacji powinniśmy prawidłowo obliczyć wynagrodzenie pracownika, któremu przyznano tego typu świadczenie? Przyjrzyjmy się temu na konkretnym przykładzie:

Pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł, dodatkowo pracodawca finansuje mu pakiet medyczny w wysokości 100 zł, rozliczenie pracownika będzie wyglądało następująco:

Przychód: 3000+100 = 3100

Podstawa ubezpieczeń społecznych: 3100

Składka emerytalna: 3100*9,76% = 302,56

Składka rentowa: 3100*1,5% = 46,50

Składka chorobowa: 3100*2,45% = 75,95

Suma składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego: 425,01

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 3100-425,01 = 2674,99

Składka zdrowotna do odprowadzenia do ZUS: 2674,99*9% = 240,75

Składka zdrowotna do odliczenia od podatku: 2674,99*7,75% = 207,31

Podstawa podatku dochodowego od osób fizycznych: 3100-425,01-111,25 = 2563,74 ~= 2564

Podatek: 2564 * 18% = 461,52

Zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia do US: 461,52-207,31 = 254,21 ~= 254

Netto: 3100-425,01-240,75-254-100=2080,24

Wartość świadczeń medycznych jest w tym przypadku dla pracownika przychodem – wchodzi zarówno do podstawy ubezpieczeń ZUS jak i do podstawy podatku dochodowego. Ponieważ jednak pracownik nie otrzymał od pracodawcy równowartości świadczenia medycznego w ekwiwalencie pieniężnym – odejmujemy jego wartość (100 zł) obliczając kwotę przysługującą pracownikowi w danym miesiącu do wypłaty.

 

Aby łatwiej zobrazować powyższy przykład obliczmy osobno wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę i osobno kwoty zobowiązań publiczno-prawnych wynikających ze świadczenia medycznego:

Kwota świadczenia medycznego: 100 zł

Podstawa ubezpieczeń społecznych: 100

Składka emerytalna: 100*9,76% = 9,76

Składka rentowa: 100*1,5% = 1,50

Składka chorobowa: 100*2,45% = 2,45

Suma składek społecznych: 13,71

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 100-13,71 = 86,29

Składka zdrowotna do ZUS: 86,29*9%= 7,77

Składka zdrowotna do podatku: 86,29*7,75% = 6,69

Podstawa podatku dochodowego: 100-13,71 = 86,29 ~=86

Podatek: 86*18% = 15,48

Zaliczka: 15,48 – 6,69 = 8,79 ~= 9

 

Osobno obliczymy wynagrodzenie przysługujące pracownikowi z tytułu umowy o pracę:

Przychód z umowy o pracę: 3000

Podstawa ubezpieczeń społecznych: 3000

Składka emerytalna: 3000*9,76% = 292,80

Składka rentowa: 3000*1,5% = 45

Składka chorobowa: 3000*2,45% = 73,50

Suma składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego:  411,30

Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego: 3000-411,30 = 2588,70

Składka zdrowotna do odprowadzenia do ZUS: 2588,70*9% = 232,98

Składka zdrowotna do odliczenia od podatku: 2588,70*7,75% = 200,62

Podstawa podatku dochodowego od osób fizycznych: 3000-411,30-111,25 = 2477,45 ~= 2477

Podatek: 2477 * 18% = 445,86

Zaliczka na podatek dochodowy do odprowadzenia do US: 445,86-200,62 = 245,24 ~= 245

Netto z uwzględnieniem składek i podatku z tytułu opieki medycznej:
3000 - (411,30 + 13,71) - (232,98 + 7,77) - (245 + 9) = 2080,24

 

Jak widać oba sposoby obliczenia wynagrodzenia pracownika są tak samo skuteczne, w drugim jednak, z uwagi na konieczność wykonania większej ilości obliczeń, możemy dodatkowo ćwiczyć naszą biegłość liczenia od brutto do netto ;-)

 

Polecamy również: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Katarzyna Paczkowska - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.