Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego.

Zgodnie z art. 190. par. 1. k.p. młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego reguluje kodeks pracy. Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Kolejny urlop w wysokości 26 dni roboczych pracownik otrzymuje z upływem przepracowania kolejnych 6 miesięcy pracy.

Tak też, w pierwszym roku pracy urlop wypoczynkowy młodocianego wynosi w łącznie 38 dni roboczych.

 W następnych latach pracy, z początkiem roku kalendarzowego aż do ukończenia 18 lat, urlop wynosi 26 dni roboczych. Z chwilą ukończenia 18 lat, jeżeli prawo do urlopu młodociany uzyskał przed ukończeniem 18 lat, wymiar urlopu w tym roku kalendarzowym ulega zmniejszeniu do 20 dni. Wykorzystanie urlopu wcześniej, przed ukończeniem 18 lat, w wymiarze 26 dni roboczych, za zgodą pracodawcy, albowiem to on udziela urlopu, nie stanowi naruszenia prawa i nie daje podstaw do potrącenia 6 dni z urlopu w roku następnym.

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły pracodawca ma obowiązek  udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Jeśli młodociany nie nabył urlopu w wystarczającej ilości aby skorzystać z niego w okresie ferii, pracodawca może na wniosek pracownika udzielić mu urlopu zaliczkowo.

Wniosek taki może zgłosić młodociany, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego lub nabył je, lecz w wymiarze krótszym (12 dni) niż okres ferii szkolnych.

Pracodawca ma ponadto obowiązek udzielenia młodocianemu uczęszczającemu do szkoły dla pracujących, na jego wniosek, urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych w celu umożliwienia mu wykorzystania wakacji szkolnych w pełnym dwumiesięcznym terminie.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ