Czy odwołanie do sądu jest równoznaczne z oświadczeniem o odmowie przyjęcia nowych warunków umowy o pracę?

 

Pracodawca ma prawo wprowadzać zmiany do umowy o pracę. Zmiana warunków zawartej umowy może dotyczyć zmiany stanowiska, wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy, miejsca pracy oraz innych warunków wpisanych do umowy o pracę jako warunki pracy i płacy.

Chcąc dokonać tych zmian pracodawca może wykorzystać dwie możliwości: porozumienia zmieniającego lub skorzystać z wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawcy najczęściej  decydują się na wypowiedzenie zmieniające, w przypadku gdy proponowane zmiany są niekorzystne dla pracownika a istnieją przesłanki, że nie wyraziłby on zgody na zmianę ich poprzez porozumienie zmieniające.  Pracownik ma prawo do wyrażenia swojej woli, czy jest zainteresowany dalszą współpracą z pracodawcą, czy też nie.

Jeżeli do połowy okresu wypowiedzenia zmieniającego pracownik złoży oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa tj. nastąpi przekształcenie wypowiedzenia zmieniającego w  wypowiedzenie definitywne.

Niezależenie od tego czy pracownik odmówił, czy przyjął zaproponowane przez pracodawcę warunki, ma prawo odwołać się do sądu od wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Prawo odwołania się do sądu pracy przysługuje pracownikowi do 21 dni od otrzymania pisma o wypowiedzeniu zmieniającym. Pracownik może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach lub odszkodowania. 

Wniesienie odwołania od wypowiedzenia warunków pracy i płacy co do zasady nie zastępuje odmowy przyjęcia proponowanych warunków. Pracownik w dalszym ciągu może chcieć kontynuować zatrudnienie, nawet na gorszych warunkach do czasu rozpatrzenia jego odwołania przez sąd pracy.

Może jednak zaistnieć sytuacja, że z treści samego pozwu wynikać będzie, że pracownik nie wyraża zgody na proponowane przez pracodawcę warunki. Wówczas wniesienie odwołania do sądu od wypowiedzenia zmieniającego, będzie mogło być uznane za równoznaczne z odmową przyjęcia nowych warunków.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ