ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY - czyli - CO NOWEGO W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH.

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Kadry i płace
Sylwia Kucharska

Od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie poważne zmiany w ustawie o związkach zawodowych.

Obejmą one m.in.:

1)     zmianę definicji osoby, która może przystąpić do związku.

Dzięki zapisowi, że może być to osoba wykonująca pracę zarobkową, zrzeszanie się będzie możliwe nie tylko dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, ale także dla osób będących na samozatrudnieniu oraz pracujących na podstawie umów zlecenia i o dzieło.
Do związku będą mogły także przystąpić osoby, które nie wykonują pracy zarobkowej (wolontariusze, praktykanci), jeśli są związani z pracodawcą dłużej niż 6 miesięcy.

2)     reformę dotychczasowych progów  przy ustalaniu reprezentatywności:

Ponadto nowelizacja gwarantuje innym niż pracownicy osobom wykonującym pracę zarobkową uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności związkowej, jak możliwość zwolnienia od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności czy szczególną ochronę działaczy związkowych przed rozwiązaniem lub niekorzystną zmianą umowy.
Zmiana pojawia się również w temacie  odszkodowania - otóż osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę, będą miały prawo do dochodzenia swoich roszczeń, ale nie będą miały prawa domagania się przywrócenia do pracy, jeśli zostały niesłusznie zwolnione. Będą natomiast mogły dochodzić rekompensaty pieniężnej (i uzupełniająco odszkodowania lub zadośćuczynienia) w przypadku rozwiązania lub niekorzystnej zmiany umowy przez pracodawcę bez uzyskania zgody zarządu związku zawodowego.
Metamorfoza dotyka także rozszerzenia ochrony.
Ochronie stosunku prawnego podlegają:
• wskazani członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej,
• wskazane osoby wykonujące pracę zarobkową będące członkami zakładowej organizacji związkowej, upoważnione do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
• wskazane uchwałą komitetu założycielskiego osoby wykonujące pracę zarobkową,
• osoby wykonujące pracę zarobkową pełniące z wyboru funkcję związkową poza zakładową organizacją związkową, korzystające u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Tyle z zapowiedzi, a czy zmiany okażą się trafione – jak zawsze –pokaże czas.

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty