Zmiana wysokości podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym od listopada 2018 r.

Jednym z praw pracowniczych związanych z rodzicielstwem jest prawo do urlopu wychowawczego, udzielanego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Urlop taki przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy i jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

W czasie urlopu wychowawczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, jest to jednak dla niego okres składkowy. Pracownicy korzystający bowiem z urlopu wychowawczego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu [1] oraz zdrowotnemu [2], pod warunkiem, że nie posiadają innych tytułów do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli natomiast chodzi o podstawę ubezpieczenia zdrowotnego - stanowi ją kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych [3].

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów [4] począwszy od 1 listopada 2018 r. kwota zasiłku specjalnego zostanie podniesiona z 520 zł do 620 zł.

Oznacza to, że począwszy od 1 listopada 2018 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych będzie stanowiła kwota 620 zł.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Katarzyna Paczkowska - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ[1] Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

[2] Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

[3] Art. 81. tamże

[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1497)