Jakie dokumenty wchodzą w skład Dokumentacji Pracowniczej według - Projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego prowadzenia dokumentacji pracowniczej z 22 października 2018.

 

Co wchodzi w skład dokumentacji pracowniczej?

  1. I.              Akta osobowe

Podział teczki osobowej na 4 części

Część A - w części A powinny znaleźć się oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie oraz skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich z poprzednich okresów zatrudnienia,

Część B  - w części B znajdą się oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika,

Część C  - w części C zarchiwizujemy oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy,

Część D - część D zawierać będzie odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

  1. II.            Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
  2. Ewidencja czasu pracy
  3. Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego
  4. Karta (lista) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą ora wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
  5. Karta ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację pracowniczą prowadzoną i przechowywaną w postaci papierowej przed zniszczeniem, uszkodzeniem i utratą i  dostępem osób nieupoważnionych. Dokumentacja w postaci elektronicznej będzie prowadzona w systemie teleinformacyjnym.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ