Od 1 stycznia 2019 roku wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie z Art.6 ust.1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.) wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W roku 2019 będzie wynosić 2.250 zł.

Do obliczenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika przyjmuje się:

  • przysługujące mu składniki wynagrodzenia
  • inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych.

W minimalnej płacy nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (w tym również zastąpionych ryczałtem).

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracownika pełnoetatowego Art. 8 ust.1 ustawy.

Od 1 stycznia 2019 wzrosła również wysokość stawki godzinowej w przypadku wykonania zlecenia lub świadczenia usług przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Będzie wynosić 14,70 zł/godz.

 

Polecamy: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ