Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiana wysokości odpisu od 2019 r.

Art. 16 Kodeksu pracy mówi o tym, że pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Jedną z możliwości, jakie dał pracodawcom ustawodawca w tym zakresie jest stworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Fundusz taki, zgodnie z ustawą, mają obowiązek tworzyć pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty oraz pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w ustawie lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe.

Pracodawca rozpoczynający działalność w trakcie roku kalendarzowego, który ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników zobowiązany jest do utworzenia ZFŚS, co do zasady rozpoczyna realizację obowiązków socjalnych dopiero od następnego, pełnego roku kalendarzowego.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w swoim zamierzeniu służy zaspokajaniu potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych pracowników.  Podstawowym kryterium otrzymania pomocy z ZFŚS jest kryterium socjalne. W jaki sposób jest ono określone oraz na jakim poziomie - decyduje pracodawca tworząc regulamin funduszu. Ustawa daje w tym zakresie jedynie ogólne wskazania.

Art. 2 ustawy o ZFŚS określa następujące rodzaje świadczeń finansowanych z funduszu:

 • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
 • opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Aby jednak móc wypłacać jakiekolwiek świadczenia z ZFŚŚ należy ten fundusz zasilić środkami. Zgodnie z ustawą fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

 • Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
 • Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi:
  • w pierwszym roku nauki 5%,
  • w drugim roku nauki 6%,
  • w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,
  • Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 przewiduje zmianę w ustawie o ZFŚS. Polega ona na ustaleniu odpisu na ZFŚS w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., tj. 3.278,14 zł.

Począwszy więc od 1 stycznia 2019 r. odpisy na ZFŚS wynoszą:

Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy

37,5%

1.229,30 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach
pomostowych

50%

1.639,07 zł

na jednego pracownika młodocianego:

   

- I rok nauki

5%

163,91 zł

- II rok nauki

6%

196,69 zł

- III rok nauki

7%

229,47 zł

Zwiększenia fakultatywne

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25%

204,88 zł

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

204,88 zł

na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego


7,5%


245,86 zł

 

Jeżeli szczególnie interesuje cię Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – serdecznie zapraszamy na prowadzony przez nas kurs „Akademia specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163)
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141)

 

Polecamy: Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne)  i Kadry, Płace i ZUS z Płatnikiem (poziom podstawowy)

Autor: Katarzyna Paczkowska - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ