Projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w świadectwie pracy.

W dniu 21 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę  o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ustawa ta wprowadziła zmiany w Kodeksie pracy m.in. w zakresie danych osobowych, które pracodawca może pozyskiwać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zgodnie z brzmieniem art. 221 § 1 Kodeksu pracy nadanym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r., usunięto punkt dotyczący imion rodziców pracownika.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Zaproponowany został pomocniczy wzór świadectwa pracy, który będzie załączony do rozporządzenia. W nowym, pomocniczym wzorze świadectwa pracy pracodawca nie będzie wpisywała imion rodziców pracownika.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano również zmianę wytycznych określonych  jako "Sposób wypełniania świadectwa pracy" - w zakresie ust. 6 pkt 11 tego wzoru. Sformułowanie „na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia” zostanie zastąpione określeniem „oraz stanowiska, na których te prace były wykonywane, przy uwzględnieniu treści § 1 ust. 2 - 4 tego rozporządzenia”.

 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ