Zmiany w ustawie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z dniem 4 maja 2019 r. weszły w życie zmiany do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, wynikające z dostosowania przepisów do RODO.

Nowe regulacje dotyczą sposobu  udostępnienie danych pracodawcy, pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących zdrowia, okresu przetwarzania danych.

Osoba ubiegająca się o świadczenie z ZFŚS udostępniania pracodawcy dane w formie oświadczenia. Pracodawca ma prawo żądać przedstawienia stosownych dokumentów, w szczególności oświadczeń i zaświadczeń, w tym dotyczących sytuacji zdrowotnej.

Ustawodawca wprowadził również wymóg, iżdo przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę.

Pracodawca przetwarza dane osobowe, osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

Pracodawca ma także obowiązek dokonywania przeglądu zebranych danych osobowych, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania. Pracodawca usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne.

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ