Zmiany w kodeksie pracy obowiązujące od 4 maja 2019 r. precyzujące przepisy związane z badaniami i orzeczeniami lekarskimi kandydata do pracy oraz pracownika.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., która weszła w życie w dniu 4 maja 2019 r., wprowadziła również zmiany porządkujące do art. 229 kodeksu pracy, dotyczącego badań lekarskich pracowników, a dokładnie skierowań na badania lekarskie oraz orzeczeń lekarskich.

Ustawa wprowadza doprecyzowanie art. 229 §12 pkt 2 kodeksu pracy, gdzie dokładnie określono, że wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają kandydaci do pracy u innego pracodawcy, na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Do art. 229 kodeksu pracy dodano § 13, który daje prawo pracodawcy żądać od kantata do pracy pozostającego jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą – aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia. Rozszerzono § 7, poprzez dodanie, iż pracodawca jest zobowiązany przechowywać  skierowania i orzeczenia lekarskie także w stosunku do w przypadku osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

W art. 229 § 71 kodeksu pracy uregulowano, iż w przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o którym mowa w § 13, nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.

Polecamy kurs:Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ