Zawieszone wszystkie zajęcia do połowy kwietnia 2020 r.

Czy czas szkolenia zaliczany jest do czasu pracy?

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Kodeks pracy precyzuje tylko kwestie związane szkoleniem BHP, czas poświęcony na szkolenie tego typu jest zaliczany do czasu pracy. Pracownik otrzyma wynagrodzenie za szkolenie w godzinach pracy, a gdyby doszło w wyjątkowej sytuacji, że szkolenie musiało odbyć się poza normalnymi godzinami pracy, pracownik otrzymuje wynagrodzenie i dodatek jak za pracę w nadgodzinach.

Kodeks pracy nie zawiera jednak regulacji dotyczącej zaliczania do czasu pracy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe pracownika. Dlatego możemy się tylko opierać na interpretacjach prawniczych, gdzie wskazuje się, że do czasu pracy wlicza się na pewno czas trwania takich szkoleń tylko w przypadku pokrywania się czasu szkolenia z czasem pracy wynikającym z obowiązującego pracownika rozkładu, w tym przypadku pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie.
Mniej jasna jest sprawa jak rozliczyć czas pracy w sytuacji, kiedy pracownik przebywał na szkoleniu poza normalnymi godzinami pracy. Tu powinniśmy rozdzielić dwie kwestie:

Jeśli szkolenie pracownicze nie było niezbędne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, a do tego nie wynikało z polecenia pracodawcy (mimo, ze pracodawca pokrył koszty szkolenia), okres szkolenia pracownika nie jest zaliczany do czasu pracy.

Za czas pracy natomiast można uznać te szkolenia odbywające się poza harmonogramowymi godzinami pracy, które są niezbędne do wykonywania umówionej pracy lub służą podniesieniu kwalifikacji wymaganych dla danego rodzaju pracy czy na zajmowanym przez pracownika stanowisku. Ważny jest również fakt, że udział w tych szkoleniach musi wynikać z wyraźnego polecenia pracodawcy.

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Polecamy również szkolenie: Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne)

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ