Zmiany kodeksu pracy w zakresie prowadzenia monitoringu pomieszczeń w zakładzie pracy.

 

Monitoring pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej:

Od 25 maja 2018 r., dodany art. 222 § 1 kodeksu pracy, zezwala pracodawcy wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring), jeżeli jest to niezbędne do: zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Z dniem 4 maja 2019 r., do ww. przepisu dodany został § 11, w którym ustawodawca jednoznacznie wskazał, iż monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnionych zakładowej  organizacji związkowej. Pracodawca, który w dniu 4 maja 2019 r. stosuje monitoring pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, musi zaprzestać stosowania monitoringu takich pomieszczeń w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmian, o czym niezwłocznie informuje zakładową organizację związkową

Monitoring pomieszczeń sanitarnych:

Z dniem 4 maja 2019 r., w art. 222 § 2 kodeksu pracy, ustawodawca wprowadził kolejny warunek stosowania monitoringu pomieszczeń sanitarnych, zgodnie z którym monitoring tych pomieszczeń wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej,
a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Tym samym monitoring pomieszczeń sanitarnych został poddany dodatkowym obostrzeniom,
w celu wzmocnienie ochrony prywatności pracowników.

Pracodawca, który w dniu 4 maja 2019 r. stosuje monitoring pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, musi uzyskać zgodę na dalsze stosowanie monitoringu zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa – zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym u danego pracodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W terminie 3 dni od dnia odmowy udzielenia zgody albo od dnia upływu 30-dniowego terminu na jej udzielenie, pracodawca musi zaprzestać stosowania monitoringu takich pomieszczeń, o czym niezwłocznie informuje zakładową organizację związkową albo przedstawicieli pracowników.

Polecamy kurs:Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ