Rola wizy przy zatrudnianiu cudzoziemca.

passport 2642170 640

Wielu obcokrajowców dla legalnego wjazdu na terytorium RP musi posiadać wizę.

Rozróżnia się wizę Schengen oraz Wizę krajową.

Wiza Schengen, oznaczona literą „C”, uprawnia cudzoziemca do pobytu w strefie Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180 – dniowego okresu. Z kolei wiza krajowa, oznaczona literą „D”, uprawnia do wjazdu na terytorium RP i ciągłego pobytu (lub do kilku pobytów na tym terytorium RP następujących po sobie), trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy.

Jednakże znaczenie wizy nie sprowadza się jedynie do legalnego wjazdu do Polski. Wiza podpowiada potencjalnemu pracodawcy czy danego cudzoziemca może legalnie zatrudnić.

Na każdej wizie, w formie liczbowej (cyfrowej), oznaczony jest cel jej wydania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z 2019 r., poz. 782) istnieje 27 celów jej wydania. Znajdują się one na naklejce wizowej w polu „uwagi”. To właśnie te cele stanowią wyznacznik tego, czy dany cudzoziemiec może zostać zatrudniony, a jeśli tak, to jakich dokumentów należy od niego żądać i jak długo może trwać w tym zatrudnieniu.

            Tak oto wymienia się następujące cele wydania wizy krajowej:

01” - turystyczna;

„02” - odwiedziny u rodziny lub przyjaciół;

„03” - udział w imprezach sportowych;

„04” - prowadzenie działalności gospodarczej;

„05a” - wykonywanie pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, tzw. „praca na oświadczenie”

„05b” - wykonywanie pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.3)), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym; tj. „praca sezonowa”

„06” - wykonywanie pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;

„07” - prowadzenie działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

„08” - wykonywanie zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

„09” - studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo kształcenie się w szkole doktorskiej;

„10” - szkolenie zawodowe;

„11” - kształcenie się lub szkolenie w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;

„12” - cel dydaktyczny;

„13” - prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;

„13a” - odbycie stażu;

„13b” - udziału w programie wolontariatu europejskiego;

„14” - leczenie;

„15” - dołączenie do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

„16” - udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

„17” -  przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

„17a” - przybycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;

„18” -  Karta Polaka;

„19” - repatriacja;

„20” - ochrona czasowa;

„21” - względy humanitarne, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

„22” - realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

„22a” - realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

„23” - cel inny niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24a ustawy.

            Zatem, biorąc pod uwagę cel wydania wizy, w żadnym wypadku, pracodawca nie może zatrudnić cudzoziemca, który posiada wizę z celem oznaczonym następującymi numerami: „01”, „20” i „21”.

W przypadku oznaczeń numerami: „09” i „18”, cudzoziemca można zatrudnić po spełnieniu dodatkowych warunków,  natomiast w pozostałych przypadkach, cudzoziemca można zatrudnić po warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy.

Dopiero po ustaleniu celu wydania wizy, pracodawca powinien zdecydować czy istnieje możliwość zatrudnienia cudzoziemca, a co za tym idzie, która procedura przy zatrudnianiu powinna być zastosowana.

Polecamy szkolenie: Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce - szkolenie warsztatowe

Autor: Agnieszka Szuba - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ