Nadchodzące zmiany w Kodeksie Pracy od 7 września 2019 r.

600pix

Prezydent w dniu 3 czerwca 2019 r. podpisał ustawę, która wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach Kodeksu pracy.

Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowy Kodeks pracy wymienia się następujące kwestie: 

Stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację.

Dotychczas dyskryminacji nie stanowiło nieprzyjazne zachowanie względem pracownika w innej kwestii niż wymieniona w kodeksie pracy, czyli: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, rodzaj umowy o pracę, czy wymiar etatu. W myśl nowych przepisów, za dyskryminację uznany zostanie każdy przejaw nieuzasadnionego nierównego traktowania nie tylko aspektów wymienionych w Art. 11K.p. 

Zmiany dotyczące mobbingu.

Zmiany dają możliwość, w przypadku mobbingu, dochodzenia od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenia za pracę także w sytuacji, gdy pracownik nie rozwiązał stosunku pracy; 

Rozszerzenie uprawnień rodzicielskich.

Pracownicy - inni członkowie najbliższej rodziny, którzy zajmują się dzieckiem – zostaną objęci ochroną przed wypowiedzeniem umowy w czasie urlopów związanych z rodzicielstwem oraz przyznano im uprawnienia analogiczne do przysługujących rodzicom, korzystającym z tych urlopów; 

Rozszerzenie uprawnień dla pracowników, zatrudnionych na czas określony, objętych ochroną przedemerytalną. 

Pracownicy objęci ochroną przedemerytalną, którym umowę o pracę zawartą na czas określony wypowiedziano z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, mają prawo żądania orzeczenia przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia tej umowy, a w razie jej rozwiązania – przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. 

Uszczegółowienie przepisów dotyczących świadectwa pracy.

Uregulowanie terminu wydania świadectwa pracy do 7 dni, jeśli wydanie tego dokumentu nie będzie możliwe w dniu zakończenia stosunku pracy. W przypadku nie wydania świadectwa pracy pracodawca zostanie obciążony karą grzywny.  Z 7 do 14 dni wydłuży się termin wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz sądu pracy o poprawienie świadectwa pracy, jeśli pracodawca odmówi jego poprawy.

Wprowadzenie regulacji uprawniającej pracownika prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe. 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ