Dochodzenia od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, nie tylko po rozwiązaniu umowy o pracę, ale także w trakcie trwania umowy o pracę.

may mobing

Mobbing  to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Do 6 września pracownik, wnoszący pozew do sądu z przyczyn mobbingu, musiał rozwiązać umowę o pracę a także udowodnić, że dostał rozstroju zdrowia, którego przyczyną był mobbing w pracy.  

Wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2006 r. (sygn. akt II PK 112/06, OSNP 2008/1–2, poz. 12),

„Na pracowniku spoczywa też ciężar udowodnienia, że wynikiem nękania był rozstrój zdrowia.”

Od 7 września dotyczy to również  pracowników, którzy zdecydowali się pozostawać w zatrudnieniu, pomimo stosowania wobec nich praktyk spełniających kryteria mobbingu, na skutek których doznali określonej szkody.

Obecnie Art. 94³ § 4 Kodeksu pracy otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym: „Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.”

I PK 184/17 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 30-08-2018

Obowiązek pracodawcy czuwania nad odnoszeniem się do siebie pracowników z zachowaniem godności

1. Pracodawca jest obowiązany wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego (art. 94 pkt 10 KP), ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi (art. 943 § 1 KP), ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste pracownika (art. 111 KP). Z tych ogólnie sformułowanych obowiązków wynikają obowiązki szczegółowe – dbanie o dobrą atmosferę pracy, przeciwdziałanie konfliktom, zapobieganie naruszaniu godności pracowników. Nie jest dopuszczalne (jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego) wzajemne odnoszenie się do siebie pracowników z użyciem słów obraźliwych, wulgarnych, obelżywych i obscenicznych. 

2. Naruszanie przez jednych pracowników godności i dobrego imienia innych może w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do zastosowania wobec naruszycieli art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Jakie jeszcze działania powinien podjąć pracodawca, aby dopełnić obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, dowiecie się Państwo na szkoleniu: Zmiany w Prawie Pracy w 2019 roku. 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ