Szczególna ochrona dla członków najbliższej rodziny korzystających z uprawnień rodzicielskich.

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Kadry i płace
Sylwia Kucharska

Uprawnienia Rodzicielskie

Od 7 września 2019 roku członkowie najbliższej rodziny matki dziecka otrzymali  szczególne uprawnienia w przypadku nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. Kim jest najbliższa rodzina matki dziecka? Kodeks pracy nie precyzuje tego pojęcia. Możemy opierać się tylko na stanowisku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które podaje następującą definicję:

 „przez najbliższego członka rodziny należałoby zatem rozumieć osobę, która pozostaje z matką dziecka w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, a także małżeństwa.” Dla matki dziecka pokrewieństwem będą rodzice, dziadkowie i rodzeństwo a powinowatymi będą np. jej teściowie, a także dziadkowie i rodzeństwo męża, przy czym powinowactwo nie ustaje w razie śmierci męża matki dziecka”.

Okoliczności uzasadniające udzielenie pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny, urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

Inny członek najbliższej rodziny, korzystający  z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego uzyskał szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy:

 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty oraz szkolenieŚwiadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa (warsztaty praktyczne)

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ