Zmiany dotyczące procedury wydawania i sprostowania świadectwa pracy.

swiadectwo pracy

Od 7 września 2019 r. wprowadzono szereg zmian dotyczących procedury wydania i sprostowania świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 § 1 k.p. , związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

 Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób.

Wydanie świadectwa pracy dotyczy okresów, za które dotychczas nie wydawano świadectwa pracy.

Od dnia 7 września 2019 r. Kodeks pracy zaostrza również swoje przepisy, przewidując w art. 282 § 1 pkt 3 sankcje, w postaci grzywny, (od 1000 do 30 000) za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy ale także za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy, w określonym przepisami prawa terminie.

Zostały także wydłużone  terminy na podjęcie stosownych działań przez pracownika, z 7 do 14 dni. Dotyczy to zarówno:

•        wydłużenie terminu na wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy,

•        skierowania żądania sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

Pracownik uzyskał prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy albo żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa

 Dodany do kodeksu pracy art. 971 § 1 – 2, od 7 września 2019 r. wprowadza regulacje, zgodnie z którymi:

 1) w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy;

2) jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Z ww. żądaniami, można wystąpić w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia.

 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty 

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ