Coronavirus (COVID-19) – zatrudnianie cudzoziemców a terminy w postępowaniach przed urzędami.

coronaviza

W okresie epidemii zastosowanie znajduje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239), gdzie art. 5 wskazuje, że osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie, m.in. do poddawania się zabiegom sanitarnym, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym też nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, leczeniu, hospitalizacji, izolacji, a także do stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ww. zakresie.

Powyższe dotyczy każdej osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej, a więc i cudzoziemców.

Pamiętać przy tym należy, że taki stan epidemii nie powoduje „z automatu” zmiany biegu  wszystkich terminów, a zwłaszcza: nie wydłuża okresu ważności wizy, zezwolenia na pracę i pobyt (oznaczonego w decyzji) oraz nie wydłuża terminu do złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę. Fakt wprowadzenia ewentualnej pracy zdalnej dla urzędników, nie oznacza, iż terminy dla stron postępowania podlegają zmianie.

Jednakże, od powyższej zasady przewidziane są pewne wyjątki, a mianowicie: terminy do uzupełnienia braków formalnych, w tym w szczególności wymagające osobistego stawiennictwa strony w organie i oddania odcisków linii papilarnych, jak też terminy do złożenia innych dokumentów, które upływają w okresie wyłączenia bezpośredniej obsługi w Wydziałach Spraw Cudzoziemców - będą liczone od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej.

Zatem, daty końcowe oznaczone w decyzjach (np. data końcowa legalnego pobytu w Polsce) nadal obowiązują w dotychczasowym zakresie. Oznacza to, iż niezależnie od tego, czy pracownik w urzędzie wojewódzkim wykonuje pracę zdalną, czy też urząd jest czynny krócej – terminów należy dochować. Terminy ulegają „zawieszeniu” dopiero wtedy, gdy uzupełnienie braku formalnego wniosku wymaga osobistej wizyty w urzędzie, który  wyłączył obsługę bezpośredni

Przykładowo, w sytuacji, gdy okres na jaki zostało udzielone zezwolenie na pracę dobiega końca, należy (o ile cudzoziemiec chce nadal pracować w Polsce) przed upływem tego terminu złożyć kolejny wniosek o wydanie zezwolenie na pracę (lub wniosek o przedłużenie zezwolenia). Tutaj sposób funkcjonowania urzędu nie wpływa na ustawowe terminy, podobnie jak sytuacja epidemiologiczna w kraju. W takim przypadku, aby dochować terminu, wystarczające jest np. nadanie na poczcie listem poleconym wypełnionego wniosku na adres właściwego urzędu wojewódzkiego lub złożenie wniosku za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Natomiast, gdy cudzoziemiec zostaje wezwany do osobistego stawienia się w urzędzie celem oddania odcisków linii papilarnych, przy czym jednocześnie urząd ten wyłączył obsługę bezpośrednią – termin do wykonania tego wezwania będzie biegł po przywróceniu pełnej obsługi stron.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Źródła:

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1239)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020. poz. 433).

-htps://udsc.gov.pl/ 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty