Czy można przymusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego po powrocie z obszaru zagrożonego pandemią koronawirusa?

wakacje

Co do zasady pracodawca nie może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu. Pracodawca jednostronnie może nakazać wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w dwóch sytuacjach. Pierwsza, zgodnie z Art. 161¹ k.p., gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia – wtedy pracodawca może zlecić wykorzystanie urlopu zaległego jak też urlopu bieżącego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. Druga sytuacja, kiedy pracodawca może jednostronnie zlecić  wykorzystanie urlopu wypoczynkowego jest sytuacja gdy pracownik posiada niewykorzystany urlop z roku poprzedniego. Sąd Najwyższy - wyroku z dnia z dnia 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05, M.P.Pr. 2006/3/119) orzekł, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet jeśli nie wyraża on na to zgody.

W sytuacji gdy pracownik wraca z rejonu, gdzie występuje zwiększone ryzyko zakażenia, pracodawca może skorzystać z możliwości, jakie daje art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374)

 i zlecić pracę zdalną  cyt. „W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)” a jeśli charakter pracy na to nie pozwala, zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty oraz szkolenieŚwiadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa (warsztaty praktyczne)

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ