Tarcza Antykryzysowa - badania okresowe, kontrolne, wstępne i psychologiczne.

Tarcza Antykryzysowabadaniaokresowe

Zgodnie ze Stanowiskiem Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska z dnia 23 marca 2020 roku – w zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawieszony został obowiązek:

 • Wykonywania przez pracowników badań okresowych oraz wydawania skierowań na te badania w zakresie badań okresowych),
   
 • Zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających badań lekarskich także po zaprzestaniu pracy w takich warunkach lub rozwiązaniu stosunku pracy,
 • Wykonania badań lekarskich przeprowadzanych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i maszynisty w tym:

  - poddania się przez pracownika badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania        pracy na stanowisku kierowcy
  - przejścia przez maszynistę okresowych badań lekarskich i psychologicznych (art. 22b ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,          

 • Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa wyżej, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu,
 • Badania wstępne i kontrolne,
 • W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, może je przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz, przy czym dokument taki zachowuje ważność jedynie czasowo, bowiem traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza należy włączyć do akt osobowych pracownika,
 • Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
 • Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż określone wyżej lub badań psychologicznych, wymagają posiadanie aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Polecamy również szkolenie: Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne)

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ