Kwarantanna - wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy na czas kwarantanny.

Zasiekchorobowy

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby.

Osobom przebywającym w kwarantannie przysługuje zasiłek chorobowy. Jest ona traktowana tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby.

Obecnie mamy trzy kategorie osób objętych kwarantanną:

  • osoby, które są w izolacji decyzją sanepidu, np. w związku z kontaktem z zakażonymi,
  • powracający z zagranicy,
  • wszystkie osoby z nimi mieszkające

Osoba objęta kwarantanną informuje pracodawcę o przebywaniu na kwarantannie. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon środków łączności.

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy muszą złożyć specjalne oświadczenie pracodawcy lub ZUS, w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zakończenia. Można to zrobić zdalnie. W ten sposób nie utracą należnego im za ten okres świadczenia.

Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Osoba poddana obowiązkowi odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Do osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących stosuje się te same przepisy co do osób które przebywają na kwarantannie.

Dodana regulacja ma zastosowanie do osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po 14 marca 2020 r.

 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Polecamy również szkolenie: Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne)

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ