Co jeśli pracodawca nie ma podstaw do skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej?

Kodeks Pracy Akademia

 

 W sytuacji związanej z epidemią pracodawcy mają możliwość skorzystania z rozwiązań zaproponowanych przez rząd w tarczy antykryzysowej. Nie wszyscy skorzystali z przestoju lub obniżenia etatu, ponieważ nie wykazali spadku obrotów na poziomie co najmniej 15 porównując dwa miesiące z roku obecnego z dwoma miesiącami w roku poprzedniego albo 25 proc. porównując ze sobą dwa miesiące tego roku.

Jak radzić sobie w dobie obniżonej sprzedaży lub spadku obrotów?

Kodeks pracy proponuje kilka rozwiązań:

  • Zmiana warunków zatrudnienia poprzez porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające. Jeśli pracodawca skorzysta z formy porozumienia zmieniającego musi pamiętać o tym, że do zmiany warunków zawartych w umowie może dojść tylko za zgodą pracownika. A wprowadzone zmiany wchodzą z dniem ustalonym w porozumieniu przez obie strony. Mimo to jednak zakład pracy może być w trudnej sytuacji, np. z uwagi na utratę płynności finansowej.  Tacy pracodawcy nie są jednak na straconej pozycji i również oni mają możliwość wdrożenia rozwiązań mających na celu restrukturyzację zatrudnienia – w tym zakresie mogą i powinni skorzystać ze znanych rozwiązań, jakie daje im kodeks pracy (k.p.).
  • Zmiana warunków zatrudnienia wprowadzone poprzez wypowiedzenie zmieniające. Jest to jednostronna czynność pracodawcy, ale wybór takiego rozwiązania wiąże się z wykazaniem w piśmie do pracownika, iż doszło do zmiany warunków na niekorzyść pracownika z przyczyn dotyczących pracodawcy – w tym przypadku w związku z pandemią COVID-19 – gdzie zaistniały zmiany organizacyjne lub ekonomiczne. Nowe, mniej korzystne warunki pracy obowiązują z dniem następnym po upływie okresu wypowiedzenia.
  • Zawieszenie stosowania w części lub całości na maksymalnie okres trzech lat przepisów prawa pracy. Zmiany dotyczą tylko przepisów zawartych w wewnątrzzakładowych lub ponadzakładowych źródłach prawa pracy, nie dotyczą tym samym przepisów kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.
  • Redukcja zatrudnienia poprzez likwidację pojedynczych stanowisk pracy lub zwolnień grupowych zgodnie z Ustawą z dnia 13 marca 2003 r Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zastosowanie tego rozwiązania może wiązać się z wypłatą pracownikom odprawy, co w trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawcy może być dość kosztowne.

Pracodawca sam musi ocenić, która forma minimalizacji kosztów zatrudnienia jest dla niego możliwa do wykorzystania i które rozwiązanie jest dla niego najkorzystniejsze.

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Polecamy również szkolenie: Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne)

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ