Wytyczne CIOP i GIP dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19.

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Kadry i płace
Sylwia Kucharska

Wytyczne CIOP i GIP

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19”. Jest to zbiór wytycznych dotyczących organizacji miejsca pracy i procesu pracy dla pracodawców w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy osób świadczących pracę na terenie zakładu pracy.

Wytyczne zawierają ogólne informacje o środkach profilaktycznych, które należy stosować  w czasie epidemii w każdym zakładzie pracy, w tym informacje dotyczące:

1). Opracowania planu działań w celu ochrony zdrowia pracowników w warunkach epidemii biorąc pod uwagę przede wszystkim wymagania przepisów prawnych i zalecenia organów administracji państwowej obowiązujące podczas epidemii, rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy i towarzyszące im prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 w pracy, liczbę osób pracujących, infrastrukturę zakładu pracy (w tym warunki lokalowe) oraz rozwiązania techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się szkodliwych czynników biologicznych.

2). Środków - które można zastosować w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia SARS-CoV-2 w pracy;

3). Zasad ograniczania obciążeń psychospołecznych spowodowanych epidemią poprzez zapewnienie pracownikom pomocy przy realizacji zadań w warunkach epidemii, zapewnienie pracownikom możliwości otrzymania indywidualnej pomocy psychologicznej oraz zapobieganie narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19.

4). Komunikowania się w sprawach związanych z działaniami wdrażanymi w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia SARS-CoV-2 w pracy; informowania pracowników o wprowadzonych środkach ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2.

5). Postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19;

6). Zapewnienie opieki medycznej - możliwość indywidualnych, osobistych lub telefonicznych konsultacji lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami, szczególnie w kwestii zagrożeń zarażeniem SARS-CoV-2 i obciążenia wynikającego z jednoczesnego występowania chorób przewlekłych.

 

Polecamy kurs: Zintegrowany kurs specjalistów ds. kadr i płac - od podstaw do specjalisty

Polecamy również szkolenie: Czas pracy w teorii i praktyce (warsztaty praktyczne)

Autor: Iwona Wołkiewicz - wykładowca na kursach organizowanych przez Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ