Zakładowy Plan Kont - może warto pomyśleć o modyfikacji od 1 stycznia 2015 r.

Wyrazem porządku systematycznego w rachunkowości jest zestaw kont syntetycznych oraz zestaw prowadzonych do nich kont analitycznych. Dokonane w księgach rachunkowych zapisy systematyczne muszą być powiązane z zapisami chronologicznymi w sposób wynikający ze stosowanej formy i techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Niezbędne przekroje informacyjne w każdej jednostce gospodarczej znajdują praktyczne odzwierciedlenie w odpowiednim zestawie kont, który każda jednostka gospodarcza przyjmuje dla siebie jako obowiązujący. Zestaw kont, czyli tzw. plan kont ( chart of account), jest podstawowym elementem zakładowego planu kont.

Podstawowe przekroje informacyjne w rachunkowości powinny zapewnić uzyskanie informacji odnośnie:

  • stanu środków pieniężnych,
  • rzeczowego majątku trwałego i obrotowego,
  • należności i zobowiązań,
  • kredytów,
  • kapitałów (funduszy),
  • wysokości poniesionych kosztów, osiągniętych przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz innych elementów kształtujących wynik finansowy,
  • innych danych, poza wymienionymi powyżej, niezbędnych do przedstawienia rzetelnego i jasnego obrazu, stanu i sytuacji finansowej jednostki, a przeznaczonych dla opinii publicznej, właścicieli, kredytodawców, organów statystyki państwowej, a także danych do wszelkich rozliczeń finansowych ze Skarbem Państwa, budżetami oraz kontrahentami jednostki, jak również do sporządzenia sprawozdania finansowego, czyli bilansu i rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych a także do sporządzenia deklaracji podatkowych.

Zakładowy plan kont jest jednym ze składników dokumentacji księgowej.

Musi on uwzględniać:

  1.  informacje o aktywach firmy i kapitałach,

  2.  informacje o charakterze składników aktywów i rodzajach kapitałów,

  3.  informacje o rodzajach kosztów i strat nadzwyczajnych,

  4.  informacje o rodzajach należności i zobowiązań,

  5.  informacje o rodzajach przychodów i zysków nadzwyczajnych,

  6.  informacje o wyniku finansowym,

  7.  informacje dla statystyki państwowej,

  8.  informacje ważne przy rozliczeniach podatkowych – VAT i podatku dochodowego,

  9.  informacje dla zarządzania jednostką,

10. informacje o stanie i rodzajach środków finansowych.

 

Zakładowy plan kont musi również uwzględniać powiązania między kontami oraz przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów.

Przewidziane w zakładowym planie kont zbiory kont syntetycznych i analitycznych, muszą być uwzględnione w prowadzonych księgach i gromadzone jako informacje na prowadzonych kontach według przewidzianych w planie reguł i zasad.

Do opracowania zakładowego planu kont zobowiązane są, w myśl ustawy o rachunkowości, wszystkie jednostki gospodarcze prowadzące księgi handlowe. Ponieważ Minister Finansów nie skorzystał z ustawowej delegacji do wydania wzorcowego planu kont dla jednostek wytwórczych, handlowych i usługowych, jednostki gospodarcze przy budowie własnego planu kont mogą korzystać z opracowanego przez Stowarzyszenie Księgowych wzorcowego wykazu kont z wyjaśnieniem lub z innych opracowań autorskich.

W praktyce zakładowy plan kont opracowuje osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości, pomocne w opracowaniu planu kont mogą okazać się niżej wymienione zagadnienia:

1.  Określenie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych:

a)         w jednostce,

b)         poza jednostką: nazwa i adres biura rachunkowego.

2.  Określenie techniki prowadzenia ewidencji księgowej:

a)         tabelaryczna,

b)         przebitkowa,

c)         rejestrowa,

d)         komputerowa.

2. W przypadku stosowania komputerowej techniki rejestracji konieczne jest określenie w szczególności:

a)         rodzaju eksploatowanych systemów, ich udokumentowanie czytelnymi instrukcjami i zgodność z przepisami o rachunkowości,

b)         sposób zabezpieczenia przetwarzanych danych i możliwość ich uzyskania w wymaganych przekrojach,

c)         sposób zabezpieczenia dostępu do danych dla osób nieupoważnionych.

3.   Wykaz kont:

a)         syntetycznych,

b)         analitycznych,

c)         pozabilansowych.

Przy  ustaleniu symboli kont należy – po uprzedniej analizie – podjąć decyzję co do budowy tych symboli – ilość członków syntetyki (półsyntetyki) i analityki z ewentualnym określeniem funkcji poszczególnych cyfr w symbolu konta. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie przy zastosowaniu komputerów w rejestracji operacji gospodarczych. Układ symboli kont powinien być logiczny i przejrzysty. Układ analityczny kont powinien być dostatecznie głęboki, tak by zapewniał:

a)         ujęcie operacji wg rodzaju i przyczyny,

b)         dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej,

c)         niezbędne dane dla sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.

4. Ustalenie, który z dokumentów jednorodnych, jeśli jest ich w jednostce kilka (oryginał, kopia), stanowi podstawę zapisów księgowych; zagadnienie to należy powiązać z instrukcją obiegu dokumentów księgowych.

5. Określenie księgowego ujęcia działalności pomocniczej:

a)         łącznie z działalnością podstawową,

b)         wyodrębnienie na wewnętrzny rozrachunek gospodarczy,

c)         ewidencyjne wyodrębnienie obrotów, kosztów, wyniku; ustalić symbole kont dla tej lub tych działalności.

6. Określenie księgowego sposobu ewidencji i rozliczania wynagrodzeń:

a)         stosowanie jednego konta,

b)         stosowanie dwóch kont rozliczeń; ewidencja rzeczowych elementów wynagrodzenia.

7. Ustalenie sposobu ewidencji i rozliczania „sprzedaży wewnętrznej”, rodzaj kont  ewidencyjnych i sposób ich zamykania.

8. Określenie zasad i kryteriów podziału kont sprzedaży i kont kosztów własnych sprzedaży oraz określenie sposobu ewidencji przychodów nieopodatkowanych:

a)         analityka ww. kont dla potrzeb analizy ekonomicznej efektywności,

b)         analityka dla potrzeb VAT,

c)         odrębne lub łączne konta sprzedaży i kosztu własnego sprzedaży (zapisy warunkujące czystość obrotów).

9. Ustalenie sposobu ewidencji pozycji limitowanych i nie stanowiących kosztu uzyskania przychodów z przepisów o podatku dochodowym:

a)         odrębne konta analityczne,

b)         oznakowanie pozycji w ramach danego konta rodzajowego,

c)         dodatkowa ewidencja pozaksięgowa.

10. Podanie sposobu ewidencji nakładów inwestycyjnych:

a)         wszystkie nakłady przechodzą ewidencyjnie przez konta kosztów inwestycyjnych,

b)         zakup dóbr inwestycyjnych odnoszony jest bezpośrednio na konta środków trwałych z pominięciem kont kosztów inwestycyjnych.

11. Podanie sposobu księgowania amortyzacji i umorzenia środków trwałych:

a)         poprzez konto funduszu zakładowego,

b)         z pominięciem zapisów na koncie funduszu zakładowego, bezpośrednia korespondencja – koszty, analityczne konto amortyzacja majątku trwałego i umorzenie majątku trwałego.

12. Ustalenie ilości i rodzaju kont do ewidencji i rozliczenia VAT (podatek należny i naliczony oraz korekta podatku) oraz sposobu ustalenia pozostałych danych związanych z wypełnieniem podatkowej deklaracji VAT jak rozliczenie podatku.

13. Wykaz dekretacji operacji księgowych:

a)         typowych,

b)         specyficznych dla rodzaju jednostki gospodarczej i prowadzonych przez nią działalności.

Wykaz dekretacji ma na celu zastąpienie formy opisowej funkcji poszczególnych kont; w rozwiniętej postaci zakładowy plan kont może zawierać opis funkcjonowania poszczególnych kont.

14. Wykaz używanych skrótów, kodów i symboli, poza powszechnie znanymi i stosowanymi; szczególnie ważne przy zastosowaniu elektronicznego przetwarzania danych.

15. Wykaz powtarzających się operacji gospodarczych „zewnętrznych” możliwych do udokumentowania dowodem wewnętrznym (oświadczeniem).

16. Ustalenie częstotliwości inwentaryzacji poszczególnych grup majątku w ramach okresów maksymalnych ustalonych przepisami.

17. Określenie w ramach obowiązujących przepisów przyjętej metody amortyzacji i umarzania środków trwałych i wyposażenia:

a)         metoda liniowa lub degresywna,

b)         podwyższenie lub obniżenie stawek liniowych,

c)         amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo,

d)         korzystanie z instytucji uznawania środków trwałych za trwale nieczynne.

18. Określenie w ramach obowiązujących przepisów metody umarzania wartości niematerialnych i prawnych (okres umarzania).

19. Określenie rodzaju i miejsca ewidencji rzeczowych składników majątku obrotowego:

a)         ewidencja ilościowa,

b)         ewidencja wartościowa,

c)         ewidencja ilościowo-wartościowa.

20. Ustalenie cen ewidencyjnych zapasów:

a)         rzeczywiste ceny zakupu,

b)         rzeczywiste ceny nabycia,

c)         ceny ewidencyjne.

21. Ustalenie zasady rozchodu zapasów:

a)         zasada FIFO,

b)         zasada LIFO,

c)         zasada średniej ważonej,

d)         zasada ceny zapasu podstawowego,

e)         inna zasada (określić).

22. Określenie formy ewidencji kosztów i w konsekwencji formy rachunku wyników:

a)         układ rodzajowy,

b)         układ kalkulacyjny,

c)         układ podwójny (mieszany).

23. Ustalenie zasad rozliczania kosztów i przychodów w czasie:

a)         rozliczenia czynne,

b)         rozliczenia bierne.

24. Ustalanie zasad rozliczenia kosztów zakupu:

a)         odnoszone w koszty w momencie powstania,

b)         rozliczane w czasie (ustalanie kryteriów).

25. Ustalenie w ramach obowiązujących przepisów zasad wyceny wyrobów gotowych i produkcji w toku.

26. Zdecydowanie i ustalenie kryteriów wyceny materiałów i wyrobów niepełnowartościowych, ustalenie miejsca odniesienia różnic z tytułu obniżenia wartości (w koszty, straty nadzwyczajne, odchylenia od ceny ewidencyjnej).

 

Autor: Jan Wtulich