Nowe zasady wystawiania faktur sprzedaży w 2014 roku - powstanie obowiazku podatkowego

Od 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zasady wystawiania faktur obecnie regulują dodane do ustawy o VAT art. 106a-106q. Zgodnie z nowo dodanym art. 106i ust. 1 ustawy, faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ten zapis zmienia zasadę wynikającą z art. 19 ustawy, który określał obowiązek wystawienia faktury w terminie do 7 dnia od daty wykonania usługi lub dostawy towaru.

Wprowadzenie tych zmian prowadzi do wyeliminowania rozbieżności przy ewidencjonowaniu obrotów dla celów VAT oraz przychodów dla celów podatku dochodowego. Z kolei nowe zmiany spowodowały, że nie ma możliwości przesuwania obowiązku podatkowego na kolejny miesiąc dzięki odpowiednio późniejszemu wystawieniu faktury.

Ustawa w art. 106i ust. 3, 4 i 5 zawiera przypadki szczególne dotyczące innych terminów wystawiania faktur, i tak do:

1)     30. dnia od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych;

2)     60. dnia od dnia wydania towarów, dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1);

3)     90. dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek), gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem importu usług (do których ma zastosowanie  art. 28b);

4)     120. dnia od pierwszego wydania towarów gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów towarów w przypadku dostawy książek drukowanych gazet, czasopism i magazynów, drukowanych;

5)      z upływem terminu płatności - w przypadku:

a)      dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b)     świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

- z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;

6)     7. dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania objętego kaucją, w przypadku nie zwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego;

7)     60. dnia wydania opakowania, w przypadku, gdy w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.

Faktury zbiorcze

Nowa ustawa, nie uwzględnia przepisów mówiących o możliwości wystawiania faktur zbiorczych. Wynika to bezpośrednio z wydłużenia terminu wystawienia faktury - nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, faktura może dokumentować sprzedaż dokonaną w ciągu miesiąca na rzecz jednego kontrahenta, tak więc będzie spełniała rolę obecnie obowiązującej faktury zbiorczej.

Przykład:

Podatnik, który wykonał usługi w dniach 5, 7, 9, 17, 25 marca 2014 roku, będzie zobowiązany wystawić fakturę najpóźniej do 15 kwietnia 2014 roku. Podatnik będzie mógł zafakturować każde wykonanie usługi osobno w innym dniu, ale nie później niż 15 kwietnia 2014 roku lub też zafakturować wszystkie wymienione usługi łącznie nie później niż 15 kwietnia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Faktury zaliczkowe

W 2014 r. podatnik, który otrzyma całość lub część należności przed wydaniem towaru czy wykonaniem usługi, ma obowiązek wystawić fakturę zaliczkową:

  • ­ zgodnie z art. 106i ust. 2 ustawy o VAT nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy,
  •  zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem na poczet przyszłej dostawy towaru lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty.

W przypadkach szczególnych ograniczenie to nie obowiązuje - jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu dotyczy to można ją wystawić przed 30 dniem gdy:

  • usługi, w związku ze świadczeniem, której ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń, w tym usługi ciągłe z płatnościami rzadszymi niż rok,
  • dostawy towarów, dla których ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń,

Wyjątek – podatnik, w niektórych sytuacjach nie będzie miał obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w przypadku, gdy zapłata będzie dotyczyć:

  1. ­   wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lub
  2.    czynności, dla których obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy:
  • dostawę energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • świadczenie usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych,
  • najem, dzierżawę, leasing lub usługi o podobnym charakterze,
  • usługi związane z nieczystościami, wymienione w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy np.: ochrony osób, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych, usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recykling, dystrybucję energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.

 

Faktury na żądanie – nowe zasady

Od stycznia 2014 roku w art. 106b ust. 3 ustawy o VAT znajdą się nowe regulacje dotyczące wystawiania faktur na żądanie nabywcy towaru lub usługi. Regulacje te dotyczą przypadków sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz sprzedaży zwolnionej od podatku od towarów i usług – w tym przypadku bez znaczenia jest, jaki jest status nabywcy towaru lub usługi. Jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT, w sytuacjach, o których mowa powyżej, fakturę wystawia się w terminie:

-        do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, otrzymano całość lub część zapłaty - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,

 

-        nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca.

 Powstanie obowiązku podatkowego

Moment powstania obowiązku podatkowego

Przepisy prawa obowiązujące do 31 grudnia 2013 r.

Przepisy prawa obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.

1

2

3

Zasada ogólna

7. dnia od daty świadczenia (wykonanie usługi, dostawa towaru)

Wykonanie usługi, dostawa towaru

Usługi budowlane, budowlano-montażowe

Otrzymanie całości (części) zapłaty, nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usług

Wystawienie faktury, jednak nie później niż 30 dni od wykonania usługi; chyba że przed zakończeniem usługi otrzymano płatność – wówczas decyduje data płatności

Usługi transportowe, spedycyjne

Wykonanie usługi, chyba że wcześniej otrzymano zaliczkę przedpłatę itp.

Usługi komunalne, telekomunikacyjne

Upływ terminu płatności

Wystawienie faktury, nie później niż w dniu upływu terminu płatności

Najem, dzierżawa, leasing, usługi ochrony osób i mienia, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej

Otrzymanie całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności (określonego w umowie lub fakturze)

Wystawienie faktury, nie później niż w dniu upływu terminu płatności

Dostawa towaru przez komitenta (umowa komisu)

Data płatności, nie później niż 30 dnia od daty dostawy przez komisanta

Data płatności

Subwencje, dotacje i inne dopłaty o podobnym charakterze

Data płatności

Usługi zwolnione od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37––41 (usługi ubezpieczeniowe, finansowe)

Zgodnie z zasadą ogólną

Przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie

Data płatności

Data płatności

Dostawa towarów dokonywana w trybie egzekucji

Zgodnie z zasadą ogólną

Usługi związane z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym (świadczone na zlecenie sądów lub prokuratury)

Data płatności

Przedpłaty, zaliczki itp.

Data płatności

 

Transakcje wewnątrzwspólnotowe

W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej transakcji. Zaliczki otrzymane z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej nie powodują obowiązku wystawienia faktury VAT.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej.

W przypadku importu usług, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest nabywca - nie ma obowiązku wystawiania faktury wewnętrznej.

Eksport towarów

W eksporcie stosujemy zasadę ogólną wystawiania faktur VAT, zarówno w zakresie wydania towarów, jak i uzyskania zaliczek na poczet dostawy. Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania eksportu lub 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania zaliczki.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35).

 

Autor: Jolanta Romanowicz