Zasady wystawiania faktur VAT od 2014 roku

Od 2014 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zasady wystawiania faktur obecnie regulują dodane do ustawy o VAT art. 106a-106q. Zgodnie z nowo dodanym art. 106 i ust. 1 ustawy, faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ten zapis zmienia zasadę wynikającą z art. 19 ustawy, który określał obowiązek wystawienia faktury w terminie do 7 dnia od daty wykonania usługi lub dostawy towaru.

Obowiązkowe dane na fakturze VAT od 2014 roku

Zgodnie z art. 106e ust. 1 znowelizowanej ustawy o VAT, faktury wystawiane od początku stycznia 2014 r. powinny zawierać:

 • datę  wystawienia,
 • kolejny  numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • numer, za pomocą,  którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a zgodnie z którym w przypadkach, o których mowa w art. 97 ust. 10 pkt 2 i 3 (WDT oraz świadczenie usług dla kontrahentów z UE gdzie zastosowanie ma art. 28b) faktura powinna zawierać dodatkowo:
 • numer, za   pomocą  którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, poprzedzony kodem PL,
 • numer, za pomocą  którego nabywca towaru lub usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w danym państwie członkowskim, zawierający dwuliterowy kod stosowany na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwy dla tego państwa członkowskiego,
 • numer, za pomocą  którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, a w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych numer dla celów tego typu transakcji;
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

 

Dodatkowe informacje na fakturze od 2014 roku

W przypadku niektórych faktur, konieczne jest zamieszczanie w ich treści danych, w szczególnosci:

 • mali podatnicy VAT rozliczający się z tytułu tego podatku metodą kasową powinni na fakturze zawrzeć zapis “metoda kasowa”,
 • jeśli nabywca wystawia fakturę w imieniu dostawcy, na wystawionym dokumencie zobowiązany jest zawrzeć opis “samofakturowanie”,
 • w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi, wystawca powinien zawrzeć dodatkowy opis "odwrotne obciążenie",
 • podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT zobowiązani są do wskazania na fakturze podstawy zwolnienia (przepis ustawy lub aktu podstawowego, przepis dyrektywy bądź inną podstawę prawną),
 • w przypadku świadczenia usług turystyki rozliczanych na zasadzie marży, wystawca faktury zobowiązany jest zamieścić na niej opis: “procedura marży dla biur podróży”,
 • w przypadku dostawy towarów używanych wystawca faktury zobowiązany jest zamieścić na niej opis: “procedura marży - towary używane”,
 • w przypadku dostawy dzieł sztuki wystawca faktury zobowiązany jest zamieścić na niej opis: “procedura marży - dzieła sztuki”,
 • w przypadku dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków wystawca faktury zobowiązany jest zamieścić na niej opis: “procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki”,
 • w przypadku, gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu, faktura powinna zawierać datę dopuszczenia nowego środka transportu do użytku oraz:
  • przebieg pojazdu - w przypadku pojazdów lądowych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. a,
  • liczbę godzin roboczych używania nowego środka transportu - w przypadku jednostek pływających, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. b, oraz statków powietrznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 lit. c;
 • w przypadku faktur wystawianych w imieniu i na rzecz podatnika przez jego przedstawiciela podatkowego faktura powinna zawierać nazwę lub imię i nazwisko przedstawiciela podatkowego, jego adres oraz numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku.
 • w przypadku, o którym mowa w art. 106c faktura powinna zawierać nazwę i adres organu egzekucyjnego lub imię i nazwisko komornika sądowego oraz jego adres, a w miejscu określonym dla podatnika - imię i nazwisko lub nazwę dłużnika oraz jego adres.

 

 Podsumowanie

Przyjąć  należy, że jeśli wystawiona w 2014 roku faktura nie będzie posiadała wskazanych w ustawie obligatoryjnych danych, nie będzie mogła zostać uznana za fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy, a w związku z tym, z dokumentu takiego nabywca nie będzie  mógł odliczyć VAT naliczonego.

Dla wystawcy, dokument taki, nie ma znaczenie w obliczu nowych przepisów, gdyż to nie fakt wystawienia faktury warunkuje  moment powstania obowiązku podatkowego (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków). Obowiązek podatkowy w myśl art. 19a ust. 1 ustawy o VAT będzie powstawał w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usług. Tak  więc, u dostawcy towaru/usługi obowiązek podatkowy powstanie bez względu na to czy faktura zostanie wystawiona czy też nie, ani w jakiej formie. Po zrealizowaniu transakcji dostawca ma zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia VAT.

Publikacja ma charakter informacyjny.

 

Autor: Jolanta Romanowicz