Różnice kursowe - zasady rozliczeń

Wszystkie posiadane przez jednostki aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote polskie. Na dzień bilansowy przeliczenia tego dokonuje się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych (kantorach), wycenia się po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez NBP.

Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe powstają, gdy:

  • kurs na dzień (zarachowania) powstania należności jest niższy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy,
  • kurs na dzień (zarachowania) powstania zobowiązania jest wyższy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy,
  • kurs na dzień zarachowania środków pieniężnych na rachunku walutowym jest niższy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy,

Ujemne niezrealizowane różnice kursowe powstają, gdy:

  • kurs na dzień (zarachowania) powstania należności  jest wyższy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy,
  • kurs na dzień (zarachowania) powstania zobowiązania jest niższy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy,
  • kurs na dzień zarachowania środków pieniężnych na rachunku walutowym jest wyższy od kursu średniego NBP na dzień bilansowy.

Różnice kursowe powstałe z wyceny ujmuje się w księgach rachunkowych odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych.

W sytuacji gdy na dzień bilansowy wycenia się zobowiązania zaciągnięte na sfinansowanie środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, to różnice kursowe z tej wyceny korygują ich cenę nabycia lub koszt wytworzenia - pod warunkiem jednak, że na dzień wyceny nie oddano ich jeszcze do używania. Dopiero po przyjęciu do użytkowania ww. składników majątkowych różnice kursowe dotyczące nieuregulowanych zobowiązań z tytułu ich zakupu zalicza się odpowiednio do przychodów bądź kosztów finansowych - nie korygują one ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia. To dość skomplikowane zagadnienie poroszane jest w pzrebiegu kursu ksiegowowści w Warszawie.

Różnice kursowe w podatkach dochodowych (PDOP, PDOF)

Przychody  poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Koszty  poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Kwoty uprawniające do odliczenia dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Różnice kursowe w podatku VAT

Dla celów podatku VAT, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami wykonawczymi do ustawy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.