Aktywa finansowe krótko i długoterminowe

Aktywa finansowe (inaczej zwane instrumentami finansowymi lub walorami finansowymi) to należności  od osób i instytucji, które znajdują się w posiadaniu przesiębiorstwa. Aktywa finansowe mogą być albo długiem (który ktoś jest nam winny), albo prawem do własności (np. akcją dającą nam prawo do własności firmy).

Krótkoterminowe aktywa finansowe

  • udziały i akcje jeśli są przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego są inwestycjami krótkoterminowymi. Są to min.: akcje na okaziciela notowane na giełdzie, udziały w spółkach praw handlowego,
  • inne papiery wartościowe jeśli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego są inwestycjami krótkoterminowymi. Są to min.: obligacje, bony pieniężne i skarbowe, czeki obce, weksle, lisy zastawne i inne,
  • udzielone pożyczki są aktywami finansowymi krótkoterminowymi jeśli są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (tj., o powiększone odsetki),
  • inne krótkoterminowe aktywa finansowe inne nie wymienione powyżej jeśli są płatne lub wymagalne w okresie dłuższym niż trzy miesiące lecz przekraczającym 12  miesięcy od dnia bilansowego  np. lokaty terminowe, należności od korzystającego w przypadku leasingu finansowego.

 

Długoterminowe aktywa finansowe

Do długoterminowych aktywów finansowych zalicza się:

  • udziały i akcje, które są trwałą lokatą i dają prawo kontrolowania lub wpływu na politykę jednostki będącej wystawcą tych papierów wartościowych,
  • inne papiery wartościowe (dłużne papiery wartościowe) płatne i wymagane lub przeznaczone do zbycia w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego,
  • udzielone pożyczki o terminie spłaty powyżej 1 roku, w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
  • inne długoterminowe aktywa finansowe, np. lokaty bankowe długoterminowe.

 

Kurs ksiegowości to doskonałe miejsce, aby uzupełnić wiedzę w tym zakresie.