30 czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw, które mają ustalony rok bilansowy, jako rok kalendarzowy

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki

Sprawozdanie finansowe jednostki jest zestawieniem liczbowym, które charakteryzuje sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa, sporządzonym na określony dzień bilansowy.

Elementy rocznego sprawozdania finansowego:

Zakres sprawozdania finansowego zależy od wielkości jednostki, czyli od tego czy jest ona zaliczona do dużych czy małych jednostek. Ustawa o rachunkowości określa w art. 64, które jednostki mają obowiązek corocznego badania i publicznego ogłaszania sprawozdania finansowego, są to między innymi: banki, zakłady ubezpieczeń, spółki akcyjne.

Pozostałe jednostki sporządzają: Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informację dodatkową.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 64) corocznemu badaniu i ogłaszaniu podlegają sprawozdania finansowe:

Celem badania sprawozdania finansowego jest stwierdzenie czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową i majątkową jednostki.

Art. 65 Ustawy określa, co powinna zawierać opinia sporządzona przez badającego sprawozdanie finansowe.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident wpisany na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Ogłaszanie sprawozdań finansowych ma miejsce w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a w odniesieniu do spółdzielni w „Monitorze Spółdzielczym”.

Sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego przez uprawnione organy jednostki (w zależności od jej formy organizacyjno-prawnej. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (jeśli jest wymagana), uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie i wskazującą sposób podziału zysku lub pokrycia starty bilansowej kierownik jednostki ma obowiązek złożyć we właściwym rejestrze sądowym w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia.

Ustawa o rachunkowości określa zasady ochrony danych zebranych w czasie ewidencji zawartych w art. 8 i 9. W artykule 77 określa zasady odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

 

Autor: Jan Wtulich