Import towarów a obowiązek podatkowy VAT

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w imporcie w momencie zrealizowania importu – faktycznego sprowadzenia towaru spoza Unii na terytorium RP.

Podstawą opodatkowania VAT jest wartość celna powiększona o należne cło. Wartością celną jest wartość transakcyjna czyli cena faktycznie zapłacona lub należna za towary powiększona o np. koszty transportu i ubezpieczenia do granicy Wspólnoty.

W przypadku importu towarów w pierwszej kolejności trzeba zapłacić VAT do Urzędu celnego, a potem może go odliczyć w deklaracji VAT.

W przypadku stosowania procedury celnej uproszczonej można rozliczyć VAT od importu w deklaracji tak jak przy WNT, tj. rozliczenie VAT należnego i naliczonego w jednej deklaracji. Uproszczona procedura to uproszczone zgłoszenie celne oraz wpis towarów do ewidencji (złożenie zamiast zgłoszenia w formie pisemnej dokumentu handlowego lub urzędowego wraz z wnioskiem o objęcie procedurą uproszczoną). Rozliczenia takiego dokonuje się wykazując go w zgłoszeniu celnym lub ewentualnie, w przypadku innych procedur uproszczonych, w deklaracji importowej składanej do 16 dnia miesiąca następnego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu.

Od 1 kwietnia 2011 roku przy stosowaniu procedury uproszczonej wyeliminowano obowiązek składania zabezpieczenia w wysokości równej kwocie podatku, który ma być rozliczony w deklaracji podatkowej.

Przy stosowaniu tej procedury jesteśmy zmuszeni do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. W przypadku gdy nie dotrzymamy w/w terminu, tracimy prawo do rozliczenia podatku na zasadach uproszczonych w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, która miała być rozliczona w deklaracji podatkowej. Ponadto trzeba zapłacić organowi celnemu podatek wraz z odsetkami.

Dla celów VAT przeliczenia kwot w walutach obcych dokonuje się według kursu wynikającego z dokumentu celnego. Dla celów podatku dochodowego i celów bilansowych stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu – tj. według kursu z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury importowej, a w przypadku braku faktury z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu SAD.