Eksport towarów - jakie warunki trzeba spełnić by zastosować zerową stawkę VAT?

Eksport to potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów z kraju poza terytorium Wspólnoty.

Stawka VAT w eksporcie wynosi 0%. Aby jednak można byłą stawkę 0% zastosować należy posiadać dokument potwierdzający wywóz poza terytorium Wspólnoty przed upływem terminu do złożenia deklaracji VAT. Jeżeli w tym terminie nie otrzymamy stosownego dokumentu, wówczas nie wykazujemy eksportu w miesiącu dokonania dostawy, lecz w następnym okresie rozliczeniowym:

- stawka 0% jeżeli dokument otrzymamy przed okresem złożenia deklaracji za ten następny okres,

- stawka właściwa dla danego towaru – jeżeli dokument otrzymamy po terminie złożenia deklaracji za ten okres.  

W przypadku otrzymania potwierdzenia w terminie późniejszym, dokonuje się korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w który otrzymaliśmy ten dokument (na bieżąco).

Do podstawy opodatkowania wlicza się podatki, cła, i inne należności z wyjątkiem VAT, koszty dodatkowe takie jak prowizje, opakowania, transportu i ubezpieczenia. Oznacza to, że koszty dodatkowe będą opodatkowane taką samą stawką VAT jak eksportowany towar.

 

Dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty dla potrzeb VAT jest elektroniczny komunikat IE-599 przesłany przez urząd celny wywozu.

W przypadku eksportu pośredniego trzeba posiadać kopię dokumentu, w którym urząd celny potwierdza wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty.

Zaliczki w eksporcie:

- jeżeli przewidujemy, że wywóz towaru nastąpi po 6 miesiącach od otrzymania zaliczki, wówczas jej otrzymanie nie wywołuje żadnych konsekwencji w VAT. Obowiązek podatkowy powstanie dopiero gdy towar zostanie wydany i będzie wystawiona faktura eksportowa,

- jeżeli wywóz ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy, zaliczkę należy opodatkować stawką 0%.

W eksporcie towarów do celów VAT i podatku dochodowego i celów bilansowych może być zastosowany ten sam kurs waluty, jeśli fakturę wystawimy w dniu dokonaniu eksportu.