Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

WDT to wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Dodatkowo dostawca i nabywca muszą być podatnikami VAT.

Miejscem świadczenia w WDT jest:

 • w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy,
 • towarów, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz - miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane,
 • towarów niewysyłanych ani nietransportowanych – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Podstawą opodatkowania jest obrót pomniejszony o podatek VAT. Zgodnie z art. 78 Dyrektywy 2006/12/WE do podstawy opodatkowania wlicza się:

 • podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem VAT,
 • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, opakowania, transportu i ubezpieczenia.

Dla celów VAT przeliczenia walut obcych dokonuje się według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Dla celów podatku dochodowego przychody  w walutach obcych przelicza się według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu (przy WDT dniem uzyskania przychodu jest zazwyczaj wystawienie FV, ponieważ najczęściej faktura jest wystawiania w dniu wydania towaru).

W WDT zastosowanie ma stawka VAT 0%, pod warunkiem spełnienia pewnych warunków, tj. posiadania dokumentów potwierdzających wywiezienie towarów z terytorium kraju i dostarczenie ich do nabywcy:

 • dokumenty przywozowe od przewoźnika, z których wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca przeznaczenia,
 • kopia faktury,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

oraz jeśli w/w dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie warunków, wówczas mogą to być dodatkowo :

 • korespondencja handlowa z nabywcą, zamówienie,
 • ubezpieczenie,
 • potwierdzenie zapłaty za towar,

Dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru.

Zgodnie z wyrokami sądów w przypadku nie posiadania wszystkich dokumentów przewidzianych w art. 42 ust. 3 UOVAT, lecz posiadania innych dokumentów potwierdzających jednoznacznie dostarczenie towaru do odbiorcy  -  możliwe jest zastosowanie stawki 0%. Niestety nie potwierdzają tego organy skarbowe.

Jeżeli do dnia złożenia deklaracji za dany miesiąc nie otrzymamy dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy (0% VAT), wówczas transakcji nie wykazuje się w deklaracji VAT w miesiącu, w którym dokonano dostawy. Dostawę wykazuje się ze stawką właściwą VAT do opodatkowania w kraju dopiero po dwóch miesiącach. W przypadku otrzymania stosownych dokumentów można dokonać korekty.

Obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów, jeżeli jednak wcześniej zostanie wystawiona faktura, obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury.

 Jeżeli faktura dokumentująca WDT zostanie wystawiona w dniu dokonania dostawy, a przed tym dniem nie otrzymaliśmy zapłaty, wówczas kurs dla celów VAT, podatku dochodowego i bilansowych będzie taki sam.

Informacje podsumowujące

Informacje składa się do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w WNT i WDT.

Informacje składa się za okresy miesięczne.

Informacje można składać za okresy kwartalne jeśli:

 • dotyczą wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów lub dostaw realizowanych w ramach transakcji trójstronnej, jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez podatku VAT, nie przekracza w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 500 000 zł (od 1.01.2012 limit będzie wynosił 250 000 zł),
 • dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli całkowita wartość transakcji bez podatku nie przekracza w danym kwartale 50 000 zł.