Zmiana właściwości organów podatkowych w zakresie VAT

Z dniem 1 stycznia 2016r. ulega zmianie podstawowa zasada określania właściwości organów podatkowych w zakresie VAT.

Do końca 2015r. właściwym organem podatkowym był organ ze względu na miejsce wykonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Wyłącznie w przypadku gdy czynności były wykonywane na terytorium dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwym organem był naczelnik Urzędu Skarbowego ze względu na siedzibę, lub miejsce zamieszkania.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług /art.3/ właściwość organów podatkowych co do zasady od 1stycznia 2016r. jest ustalana na ogólnych zasadach wynikających z ordynacji podatkowej to znaczy:

  • Ze względu na siedzibę podatnika – jeśli podatnikiem jest osoba prawna, lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej
  • Ze względu na miejsce zamieszkania- jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna.

 

Zmiana właściwości organu podatkowego /US/ następuje z urzędu.

Podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji na druku VAT-R.

 

Autor: Zofia Jassak-Żółcik