Zakup i amortyzacja środka trwałego, częściowo sfinansowana ze środków UE

Jednostka otrzymująca  na zakup środków trwałych dotacje z Unii Europejskiej winna pamiętać, że wartość sfinansowana  środkami unijnymi - nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Istotnym jest czas otrzymania dotacji:

Dotacja otrzymana przed oddaniem do użytkowania środka trwałego i rozpoczęciem jego amortyzacji.

Po wpływie środków na rachunek bieżący dotacja jest przychodem przyszłych okresów. Po rozpoczęciu amortyzacji należy odpisywać je /proporcjonalnie do wysokości otrzymanej dotacji/, uznając pozostałe przychody operacyjne bieżącego okresu. Samą amortyzację należy podzielić na subkonta; „Amortyzacja stanowiącą koszt uzyskania przychodu” /KUP/, oraz „Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania przychodu „/NKUP/ - w proporcji otrzymanej dotacji do wartości środka.

Przykład:

W maju 2015 roku spółka z o.o. Alfa  /podatnik VAT/ zakupiła i przyjęła do użytkowania  maszynę produkcyjną o wartości początkowej 96.000 zł. na którą w kwietniu otrzymała dofinansowanie  ze środków unijnych w wysokości 48.000zł. t.j. 50% wartości. Maszyna amortyzowana  metodą liniową, stawka amortyzacyjna wg tabeli - 20% rocznie.

Ewidencja tego zdarzenia:

1. Wb – wpływ dotacji na rachunek bankowy                                              48.000,-

       Dt konto 131 Rachunek bieżący                                                          48.000,-

       Ct konto 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów                          48.000,-

2. Fa za zakupiony środek trwały                                                               96.000,-

                                                                       23% VAT                        22.080,-

                                                                                     Razem             118.080,-

         Dt konto 304 Rozliczenie zakupu środków trwałych                              96.000,-

         Dt konto 220 Vat naliczony                                                                22.080,-

         Ct konto 210 Rozrachunki z dostawcami                                             118.080,-

3. OT przyjęcie maszyny do użytkowania

        Dt konto 010  Środki trwałe                                                                 96.000,-

        Ct konto 304 Rozliczenie zakupu środków trwałych                                 96.000,-

4. PK Odpisy amortyzacyjne od czerwca 2015r metodą liniową

           96.000x20%=19.200 –rocznie, 1.600 miesięcznie,

        Dt konto 400-1 Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania /KUP/                  800,-

        Dt konto 400-2 Amortyzacja niestanowiąca kosztów uzyskania/NKUP/          800,-

        Ct konto 070 Umorzenie środków trwałych                                              1.600,- 

5. PK przeksięgowanie dotacji w  bieżące przychody                                       

        Dt  konto 840 Rozliczenie międzyokresowe przychodów                               800,-

        Ct  konto 760 Pozostałe przychody operacyjne                                            800,-

Dotacja otrzymana po oddaniu do używania środka trwałego i rozpoczęciu jego amortyzacji.

Otrzymana dotacja po dokonaniu zakupu i  rozpoczęciu amortyzacji nie powoduje konieczności korekty kosztów amortyzacji w okresach wcześniejszych. W miesiącu otrzymania dotacji, należy zmniejszyć bieżące KUP o taką część dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w jakiej proporcji pozostaje kwota otrzymana na dany środek trwały do wysokości wartości początkowej zakupionego środka trwałego. Jednocześnie należy pamiętać że otrzymana dotacja jest przychodem przyszłych okresów, z którego trzeba dokonać jednorazowego odpisu , uznając  pozostałe przychody operacyjne tej części dotacji która odpowiada dokonanej  już amortyzacji /proporcjonalnie do wysokości dotacji/

Przykład:

Założenia takie same jak w poprzednim  przykładzie; różnica - dotacja wpłynęła na konto w październiku 2015 roku.

Ewidencja:

Zakup i przyjęcie maszyny – tak jak operacja 2 i 3 w powyższym przykładzie

a w obecnym 1 i 2

3.    PK – amortyzacja od czerwca do września

             Dt konto 400-1 Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania/KUP/             1.600,-

             Ct konto 070 Umorzenie środków trwałych                                          1.600,-

4.   Wb – wpływ na rachunek  otrzymanej dotacji w październiku                      46.000,-

              zostanie zaksięgowany tak jak operacja 1 /powyższy przykład/

5.   PK – skorygowanie kosztów uzyskania przychodów w październiku

            Dt konto 400-2 Amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania/NKUP/      3.200,-

            Ct konto 400-1 Amortyzacja stanowiąca koszty uzyskania /KUP/               3.200,-

            /800zł x 4 miesiące/

6. PK Jednorazowy odpis na konto pozostałych przychodów operacyjnych tej części dotacji, która odpowiada dokonanej już amortyzacji w miesiącach  czerwiec – wrzesień /800zł x 4 miesiące/  3.200,-

          Dt konto 840   Rozliczenie międzyokresowe przychodów                             3.200,-

         Ct konto  760   Pozostałe przychody operacyjne                                  3.200,-                                                              

7.       PK  - amortyzacja od października do pełnego zamortyzowania –

          patrz operacja 4 w poprzednim przykładzie                                                1.600,-

8.      PK – odpisanie równoległe kwoty otrzymanej dotacji / od października/         

        Dt konto 840 Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                   800,-

        Ct konto 760 Pozostałe przychody operacyjne                                                800,-

 Należy podkreślić, że:

  • W obydwu przypadkach zakupiona maszyna w bilansie na dzień 31.12.2015r.będzie wykazana w Aktywach  jako  środek trwały w kwocie 84.800 zł. /96.000 – 1600 x 7/.
  • Otrzymana dotacja  / nierozliczona/ - będzie wykazana w Pasywach bilansu jako Rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe
  • W pierwszej wersji  w kwocie 42.400 / 48.000 – 800 x 7/
  • W drugiej wersji w kwocie 42.400 / 48.000 – 3.200 - 800 x 3/

 

Podstawa prawna:                       

Otrzymane dotacje na zakup środka trwałego w przypadku:

  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych /art.14 ust.2pkt2 updof/ - nie stanowią przychodu z działalności.
  • podatników podatku dochodowego od osób prawnych /art.12 ust.1 pkt1 w powiązaniu z art.17 ust.1 pkt 21 updop/ - stanowią przychód korzystający ze zwolnienia od podatku dochodowego.

 

Autor: Zofia Jassak - Żółcik