Nie zpomnij o złożeniu PIT 4 R - ostateczny termin to 01.02.2016 r.

Nadrzędna kategoria: Baza wiedzy
Kategoria: Baza wiedzy / Rachunkowość i podatki
Opublikowano: niedziela, 31 styczeń 2016 13:04
Odsłony: 2336

Płatnicy składek mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych za rok podatkowy. Rokiem podatkowym, o którym mowa w art. 38 ustawy o PIT, dotyczącym obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy jest rok kalendarzowy. Z tytułu wypłaconych pracownikom w danym roku wynagrodzeń, płatnik składka do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następnego, deklarację PIT 4R. W deklaracji PIT 4R Płatnik wykazuje w wysokość pobranych zaliczek w poszczególnych miesiącach oraz liczbę podatników.

W razie  zaprzestania prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, deklarację PIT 4R mają obowiązek przekazać w terminie do dnia zaprzestania tej działalności. Obowiązek ten wynika z art. 38 ust. 1a i 1b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).

Warto podkreślić, że zwolnienie wszystkich pracowników czy zleceniobiorców w trakcie roku nie powoduje konieczności złożenia deklaracji PIT-4R. Nie powstanie on także w razie zawieszenia działalności. Obowiązek wcześniejszego złożenia PIT-4R związany jest jedynie z zaprzestaniem prowadzenia działalności.

Niedotrzymanie ustawowego terminu złożenia PIT-4R zagrożone jest karą grzywny za wykroczenie skarbowe. Wynika to z art. 79 § 2 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. z 2007 r., nr 111, poz. 765, z późn. zm.). Kara grzywny w myśl z art. 48 ww. ustawy może być wymierzona co do zasady w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W sytuacji gdy dojdzie do niezłożenia PIT-4R w  ustawowym terminie, podatnik ma jeszcze możliwość skorzystania z instytucji czynnego żalu, uregulowanej w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego.

Przedsiębiorcy, którzy popełnią wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, mogą skorzystać z instytucji tzw. "czynnego żalu", aby uniknąć kary. "Czynny żal" polega na złożeniu dobrowolnego zawiadomienia, w którym przedsiębiorca przyznaje się do popełnionego czynu, otrzymując w zamian gwarancję, że nie zostanie za to ukarany przez urząd skarbowy. Oprócz przyznania się do czynu, przedsiębiorca musi wskazać okoliczności jego popełnienia oraz podać ewentualnych współsprawców. Jeśli w wyniku przekroczenia prawa przedsiębiorca nie zapłacił podatku lub zapłacił go w mniejszej wysokości, przedsiębiorca ma obowiązek wyrównać zaległość wraz z odsetkami

Warto dodać, że art. 28 § 1 o.p. przewiduje, iż płatnikom pobierającym i odprowadzającym zaliczki przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Wysokość wynagrodzenia została ustalona w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. Nr 240, poz. 2065) i wynosi 0,3 proc. kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa – potrącane z kwoty podatków pobranych przez płatnika.