Aktywa w bilansie jednostki gospodarczej

Ustawa o rachunkowości w artykule 3 definiuje aktywa jako:

  • kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości,
  • powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych,
  • które umożliwią w przyszłości wpływ korzyści ekonomicznych, które jednostka wypracuje.

 

Aktywa podmiotu gospodarczego, czyli jego majątek, dzielą się na:

  • aktywa trwałe,
  • aktywa obrotowe.

 

Sprawozdanie, w którym prezentowane są aktywa trwałe i obrotowe to Bilans jednostki gospodarczej. Bilans jest sporządzany na konkretny dzień, nazywany dniem bilansowym.

Poszczególne pozycje aktywów w Bilansie opisują sytuację majątkową podmiotu na dzień zamknięcia ksiąg handlowych czyli na dzień bilansowy.

Wartości poszczególnych pozycji aktywów w Bilansie powinny w sposób rzetelny, wiarygodny i jasny opisywać sytuację majątkową podmiotu gospodarczego. Sposób wyliczania i weryfikowania wartości poszczególnych pozycji bilansowych nazywany jest wyceną bilansową. Zasady wyceny bilansowej są szczegółowo opisane w ustawie o rachunkowości.

W Bilansie aktywa jednostki uporządkowane są wg wzrastającej płynności. Oznacza to, że najtrudniejsze do zbycia są elementy majątku trwałego, kolejno zapasy i należności, aż do środków pieniężnych.

W Bilansie jednostki gospodarczej:

  • aktywa trwałe to pozycja A,
  • aktywa obrotowe to pozycja B.

 

Ustawa o rachunkowości w artykule 2 wymienia podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wzory sprawozdań finansowych, dla poszczególnych jednostek wymienionych w ustawie, znajdują się w załącznikach do ustawy.

 

Autor: Bożena Jabóbczyk